1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>
  當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

  【世間】佛教所說的世間是什么意思?

  【世間】佛教所說的世間是什么意思?

  世間是什么意思?(佛教解釋)

   世間是指時間和空間!甘馈拐f明過去、現在、未來等三世的時間,時間是從古到今往未來,是因果的循環,是因果的繼續不斷!搁g」指出東、西、南、北、上、下等十方的空間,空間是無限廣大的世間。世間說明一切人、事、物彼此發生的關系,是因果不可思議,是因緣不可思議。在佛教里,不光是指森羅萬象的大地為世間,宇宙和人生,統名之為世間,眾生所依靠的宇宙國土,叫做“器世間”,眾生由惑造業所感的有生死存亡的色身叫做“有情世間”。

   佛法告訴我們,世間是虛妄的。因為我們不了解世間是虛妄的,遂引出種種執著,產生許多煩惱。佛告訴我們人無法離開生老病死。佛法在人間最大的用處,就是教人如何離開、解決生老病死苦。因此產生很大的誤解,有人厭惡生死,認為自殺、離開世間,便得離苦,這非但不是脫苦的方法,甚至是苦上加苦。

   佛告訴我們的方法是修學佛法。除卻心中的執著,消除煩惱,則對生死無有恐懼,才是解脫、離苦!六祖壇經》云:“佛法在世間,不離世間覺。離世覓菩提,恰如求兔角。”因此,并不是離開世間,就是脫離苦海。不是離開世間,還有一佛法可求。

   世間有人忘卻自己的困難、痛苦,而以解決眾生之苦難為職志,這是修菩薩行的人。菩薩也會受苦挨餓、遇害、遭凌辱,但受眾生之所依賴、寄托,為使眾生離苦得樂,而沒有自我中心的自私心,因此,不覺得是在受苦。所以,發菩薩心的佛教徒和一般沒有學佛的人,所見到的世間是不一樣的。

  各辭典對“世間”的解釋

   《佛學大辭典》對世間的解釋

   。ㄐg語)世為遷流之義,破壞之義,覆真之義。間為中之義。墮于世中之事物,謂之世間。又間隔之義,世之事物,個個間隔而為界畔,謂之世間,即與所謂世界相同。大要有二種:一有情世間,謂有生者。二器世間,國土也。楞嚴經四曰:“世為遷流。”唯識述記一本曰:“言世間者可毀壞故,有對治故,隱真理故,名之為世,墮世中故名為世間。”注維摩經不二品:“什曰:世間三界也。”

   《佛學常見辭匯》對世間的解釋

   時間和空間之謂,說明過去、現在、未來等三世的時間叫做世;指出東、西、南、北、上、下等十方的空間叫做間。所謂世間,也就是宇宙的意思。在佛教里,不光是指森羅萬象的大地為世間,宇宙和人生,統名之為世間,眾生所依靠的宇宙國土,叫做“器世間”,眾生由惑造業所感的有生死存亡的色身叫做“有情世間”。

   《唯識名詞白話新解》對世間的解釋

   世間即世界,間為間隔之義,與界義同!睹x集》卷三曰:“間之與界,名異義同,間是間別間差,界是界畔分齊。”世間指被煩惱纏縛的三界及有為有漏諸法的一切現象。包含有情世間與器世間。此外,《佛性論》卷二,列舉出世的三義,即:一、對治,以可滅盡故。二、不靜住,以念念生滅不住故。三、有倒見,以虛妄故。關于世間之分類,有二種、三種之別!俱舍論》卷八舉出二種,即:一、有情世間,又作眾生世間、有情界。指一切有情眾生。二、器世間,又作物器世間、器世界、器界、器。指有情居住之山河大地、國土等。

  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>