1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>
  當前位置:華人佛教 > 佛教名詞 >

  【拜懺】-佛教中的拜懺怎么拜

  \

  拜懺

   拜懺的意思就是懺悔,懺就是懺除我們過去所有的業障,悔就是悔改,未來更不再造諸多的業障。懺悔其實是我們至誠懇切地禮佛、念佛、稱念佛的名號,由佛菩薩的慈悲攝受,發露自己過現的罪業,誓愿未來永不重做如此惡業,并在懺悔后復不再造。

  詞語概念

   基本解釋

   [religious ceremonies of worship and confession] 舊時請僧道念經禮拜,為人懺悔罪過,消災免禍。

   他們家為這小長毛鬼拜懺念佛燒紙錠,記不清有多少次了。——茅盾《春蠶》

   引證解釋

   指僧尼為信徒拜佛誦經以懺悔罪業,或超度亡靈。

   南朝梁武帝在 郗皇后 死后,集錄佛經語句為《梁皇懺》十卷,命僧眾拜誦祈禱。相傳這是拜懺之始。 明吳炳《畫中人·旅襯》:“不須另請男眾,小尼原會拜懺的。”《儒林外史》第四回:“眾和尚喫完了齋,洗了臉和手,吹打拜懺。”洪深《五奎橋》第一幕:“鄉下迷信的事太多了,吃素念經是迷信,拜懺打醮是迷信,墳地風水也是迷信。”

  儀軌

   《地藏經》云:‘我觀是閻浮眾生,舉心動念,無非是罪。’是故,我輩凡夫當時時反省求懺,惕勵修行。

   誦經拜佛,為己或代人懺悔,稱為拜懺,又名禮懺,始于南朝梁武帝,結集之《梁皇寶懺》。求懺非為規避業報,乃坦誠認罪,誓不再犯。拜懺即在洗滌心垢罪業,獲清凈解脫。

   目前通行懺法儀軌,系由歷來祖師依佛經所成,修懺法獲感應者,亦不乏其人。盛行至今者,如:

   梁皇寶懺

   系梁武帝為皇后郗氏所集,以其后生前嫉妒嗔恚,死后墮而為蟒,苦不堪言,帝遂延攬高僧,搜索佛經,錄其名號,共成十卷,為其懺禮。郗氏蒙此功德得度,生忉利天。自古迄今,虔禮此懺,所為所祈者,皆有陰騭感應,為我國流傳最久之懺法。

   水懺

   又稱慈悲三昧水懺,唐悟達國師以三昧水洗人面瘡,濯除累世冤業,遂依宗密所撰《圓覺經道場修證儀》,輯成此懺法,至誠虔修,可解宿世冤業。

   大悲懺

   又名千手千眼大悲心咒行法,系據大悲咒所作之懺法。

   藥師懺

   又稱藥師三昧行法,系依《藥師如來本愿功德經》所作,祈消災延壽,多禮此懺。

   凈土

   又名往生凈土懺愿儀,系采《大無量壽經》及稱揚凈土諸經所成。

   地藏懺

   又名慈悲地藏懺法,所成年代較晚,凡報親恩或祈父母冥福,多拜此懺。

   其他

   此外,如:金剛懺、八十八佛洪名寶懺、千佛洪名寶懺等,今皆盛行。眷屬延僧禮懺,家人亦當齋戒精誠,始能有感,倘能親自禮懺,功德更形殊勝。

   世俗以誦經拜懺可轉為冥錢,供鬼魂于陰間受用,此見不合佛法。誦經拜懺乃在消除亡靈業障,超薦其往生極樂,非愚民迷信之作為。

  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>