1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  楞嚴咒

  《楞嚴經》來源于其因緣為阿難被摩登伽女用邪咒所迷,在阿難的戒體快要被毀壞時,佛陀令文殊菩薩持楞嚴咒前往救護阿難,阿難才被救醒歸佛。故知楞嚴咒乃《楞嚴經》之主體,沒有楞嚴咒的因緣,就沒有《楞嚴經》。楞嚴咒是咒中之王,亦是咒中最長者(2622字),佛經上說“這個咒關系整個佛教的...[詳 情]

  當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 楞嚴咒 >

  楞嚴咒注音版

  由于楞嚴咒注音各個地區、寺院、法師的讀音有所不同,在此,我們取消音調(接受布奇師兄法愿師兄建議,于2017年1月21日修正音調)如需閱讀原文音調請點擊這里詳情楞嚴咒注音版

  楞嚴咒全文--第一會

  na
  mo
  sa

  tuo

  su
  qie
  duo
  ye

  a
  la
  he
  di

  san
  miao
  san
  pu
  tuo
  xie  tuo

  fo
  tuo
  ju
  zhi

  ni
  shan

  na
  mo
  sa
  po

  bo
  tuo
  bo
  di

  sa
  duo
  pi
  bi

  na
  mo
  sa
  duo
  nan

  san
  miao
  san
  pu
  tuo

  ju
  zhi
  nan

  suo
  she
  la
  po
  jia

  seng
  qie
  nan

  na
  mo
  lu
  ji
  a
  luo
  han
  duo
  nan

  na
  mo
  su
  lu
  duo
  bo
  nuo
  nan

  na
  mo
  suo
  jie
  li
  tuo
  qie
  mi
  nan

  na
  mo
  lu
  ji
  san
  miao
  qie
  duo
  nan

  san
  miao
  qie
  bo
  la

  di
  bo
  duo
  nuo
  nan

  na
  mo
  ti
  po
  li
  se
  nan

  na
  mo
  xi
  tuo
  ye

  pi
  di
  ye

  tuo
  la
  li
  se
  nan

  she
  bo
  nu

  jie
  la
  he

  suo
  he
  suo
  la
  mo
  tuo
  nan

  na
  mo
  ba
  la
  he
  mo
  ni

  na
  mo
  yin
  tuo
  la
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  lu
  tuo
  la
  ye

  wu
  mo
  bo
  di

  suo
  xi
  ye
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  nuo
  la
  ye
  na
  ye

  pán
  zhe
  mo
  he

  san
  mu
  tuo
  la

  na
  mo
  xi
  jie
  li
  duo
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  mo
  he
  jia
  la
  ye

  di
  li
  bo
  la
  na
  qie
  la

  pi
  tuo
  la

  bo
  na
  jia
  la
  ye

  a
  di
  mu
  di

  shi
  mo
  she
  nuo
  ni

  po
  xi
  ni

  mo

  li
  qie
  na

  na
  mo
  xi
  jie
  li
  duo
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ju
  la
  ye

  na
  mo
  bo
  tou
  mo

  ju
  la
  ye

  na
  mo
  ba
  she
  la

  ju
  la
  ye

  na
  mo
  mo
  ni
  ju
  la
  ye

  na
  mo
  qie
  she
  ju
  la
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  di
  li
  cha

  shu
  la
  xi
  西
  na

  bo
  la
  he
  la
  na
  la
  she
  ye

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  na
  mo
  a
  mi
  duo
  po
  ye

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ye

  a
  la
  he
  di

  san
  miao
  san
  pu
  tuo
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  a
  chu
  pi
  ye

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ye

  a
  la
  he
  di

  san
  miao
  san
  pu
  tuo
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  pi
  sha
  she
  ye
  ju
  lu
  fei
  zhu
  li
  ye

  bo
  la
  po
  la
  she
  ye

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  san
  bu
  shi
  bi
  duo

  sa
  lian
  nai
  la

  la
  she
  ye

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ye

  a
  la
  he
  di

  san
  miao
  san
  pu
  tuo
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  she
  ji
  ye

  mu
  na
  ye

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ye

  a
  la
  he
  di

  san
  miao
  san
  pu
  tuo
  ye

  na
  mo
  po
  qie
  po
  di

  la

  na

  ji
  du
  la
  she
  ye

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ye

  a
  la
  he
  di

  san
  miao
  san
  pu
  tuo
  ye

  di
  piao

  na
  mo
  sa
  jie
  li
  duo

  yi
  tan
  po
  qie
  po
  duo

  sa

  tuo

  qie
  du
  se
  ni
  shan

  sa

  duo

  bo

  lan

  na
  mo
  a
  po
  la
  shi
  dan

  bo
  la
  di
  yang
  qi
  la

  sa
  la
  po
  bu
  duo

  jie
  la
  he

  ni
  jie
  la
  he

  jie
  jia
  la
  he
  ni

  ba
  la
  bi
  di
  ye

  chi
  tuo
  ni

  a
  jia
  la
  mi
  li
  zhu

  bo
  li

  la
  ye

  ning
  jie
  li

  sa
  la
  po

  pan
  tuo
  nuo

  mu
  cha
  ni

  sa
  la
  po

  tu
  se
  zha

  tu
  xi
  fa

  bo
  na
  ni
  fa
  la
  ni

  zhe
  du
  la
  shi
  di
  nan

  jie
  la
  he

  suo
  he
  sa
  la
  ruo
  she

  pi
  duo
  beng

  suo
  na
  jie
  li

  a
  se
  zha
  bing
  she
  di
  nan

  na
  cha
  cha

  la
  ruo
  she

  bo
  la
  sa
  tuo
  na
  jie
  li

  a
  se
  zha
  nan

  mo
  he
  jie
  la
  he
  ruo
  she

  pi
  duo
  beng

  sa
  na
  jie
  li

  sa
  po
  she
  du
  lu
  ni
  po
  la
  ruo
  she

  hu
  lan
  tu
  xi
  fa

  nan
  zhe
  na
  she
  ni

  bi
  sha
  she

  xi

  la

  a
  ji
  ni

  wu
  tuo
  jia
  la
  ruo
  she

  a
  bo
  la
  shi
  duo
  ju
  la

  mo
  he
  bo
  la
  zhan
  chi

  mo
  he
  die
  duo

  mo
  he
  di
  she

  mo
  he
  shui
  duo
  she
  po
  la

  mo
  he
  ba
  la
  pan
  tuo
  la
  po
  xi
  ni

  a
  li
  ye
  duo
  la

  pi
  li
  ju
  zhi

  shi
  po
  pi
  she
  ye

  ba
  she
  la

  mo
  li
  di

  pi
  she
  lu
  duo

  bo
  teng
  wang
  jia

  ba
  she
  la

  zhi
  he
  nuo
  a
  zhe

  mo
  la
  zhi
  po

  bo
  la
  zhi
  duo

  ba
  she
  la
  chan
  chi

  pi
  she
  la
  zhe

  shan
  duo
  she

  pi
  ti
  po

  bu
  shi
  duo

  su
  mo
  lu
  bo

  mo
  he
  shui
  duo

  a
  li
  ye
  duo
  la

  mo
  he
  po
  la
  a
  bo
  la

  ba
  she
  la

  shang
  jie
  la
  zhi
  po

  ba
  she
  la
  ju
  mo
  li

  ju
  lan
  tuo
  li

  ba
  she
  la

  he
  sa
  duo
  zhe

  pi
  di
  ye

  qian
  zhe
  nuo

  mo
  li
  jia

  ku
  su
  mu

  po
  jie
  la
  duo
  na

  pi
  lu
  zhe
  na
  ju
  li
  ye

  ye
  la
  tu
  se
  ni
  shan

  pi
  zhe
  lan
  po

  mo
  ni
  zhe

  ba
  she
  la

  jia
  na
  jia
  bo
  la
  po

  lu
  she
  na
  ba
  she
  la

  dun
  zhi
  zhe

  shui
  duo
  zhe

  jia
  mo
  la

  cha
  she
  shi

  bo
  la
  po

  yi
  di
  yi
  di

  mu
  tuo
  la
  jie
  na

  suo
  pi
  la
  chan

  jue
  fan
  du

  yin
  tu
  nuo

  mo
  mo
  xie

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>