1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  楞嚴咒

  《楞嚴經》來源于其因緣為阿難被摩登伽女用邪咒所迷,在阿難的戒體快要被毀壞時,佛陀令文殊菩薩持楞嚴咒前往救護阿難,阿難才被救醒歸佛。故知楞嚴咒乃《楞嚴經》之主體,沒有楞嚴咒的因緣,就沒有《楞嚴經》。楞嚴咒是咒中之王,亦是咒中最長者(2622字),佛經上說“這個咒關系整個佛教的...[詳 情]

  當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 楞嚴咒 >

  楞嚴咒全文

  《楞嚴咒》全文-楞嚴咒原文注音版

   南無楞嚴會上佛菩薩(三稱)

   妙湛總持不動尊  首楞嚴王世希有

   銷我億劫顛倒想  不歷僧祇獲法身

   愿今得果成寶王  還度如是恒沙眾

   將此深心奉塵剎  是則名為報佛恩

   伏請世尊為證明  五濁惡世誓先入

   如一眾生成佛  終不于此取泥洹

   大雄大力大慈悲  希更審除微細惑

   令我早登無上覺  于十方界坐道場

   舜若多性可銷亡  爍迦羅心無動轉

   南無常住十方佛

   南無常住十方法

   南無常住十方僧

   南無釋迦牟尼佛

   南無佛頂首楞嚴

   南無觀世音菩薩

   南無金剛藏菩薩

   爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出。千葉寶蓮。有化如來。坐寶華中。頂放十道。百寶光明。一一光明。皆遍示現。十恒河沙。金剛密跡。擎山持杵。遍虛空界。大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀佑。一心聽佛。無見頂相。放光如來。宣說神咒。

  楞嚴咒全文--第一會

  tuō


  qié
  duō


  ā
  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  xiě  tuō


  tuó

  zhī


  shān  tuó
  duō

  duō
  nán

  sān
  miǎo
  sān

  tuó


  zhī
  nán

  suō
  shě


  jiā

  sēng
  qié
  nán

  ā
  luó
  hàn
  duō
  nán

  duō

  nuó
  nán  suō
  jié

  tuó
  qié

  nán

  sān
  miǎo
  qié
  duō
  nán

  sān
  miǎo
  qié

  duō
  nuó
  nán  nán
  tuó


  tuó  nán

  shě  jiē  suō

  suō


  tuō
  nán


  yīn
  tuó

  qié  tuó


  suō


  qié


  nuó
  pán
  zhē  sān

  tuó
  jié

  duō
  qié
  jiā


  nuó
  qié


  tuó
  jiā


  ā  shī

  shě
  nuó
  qié
  jié

  duō
  qié


  duō
  tuō
  qié
  duō


  tóu
  shé


  qié
  shé


  qié
  chá

  shū


  西
  nuó  shé

  duō
  tuō
  qié
  duō
  qié
  ā

  duō


  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  qié


  ā
  chú


  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  qié  shā
  shé  fèi
  zhù


  shé

  duō
  tuō
  qié
  duō
  qié


  sān

  shī

  duō


  lián
  shé

  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  qié


  shě
  nuó

  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  qié
  nuó
  shé

  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó


  piáo
  jié

  duō


  tán

  qié

  duō  tuō

  qié  shān  duō  lán  ā


  shì
  dān
  yáng


  duō

  jiē  jié  jié
  jiā

  chì
  tuó

  ā
  jiā  zhù  níng
  jiē

  pán
  tuó
  nuó


  chā  zhà


  nuó
  zhě


  shī

  nán

  jié  suō  ruò
  shé


  duō
  bēng

  suō
  nuó
  jié

  ā

  zhā
  bīng
  shě

  nán

  nuó
  chā
  chà


  ruò
  shé
  tuó
  nuó
  jié

  ā

  zhā
  nán  jié


  ruò
  shé


  duō
  bēng


  nuó
  jié  shě

  ruò
  shé


  lán
  nán
  zhē
  nuó
  shě


  shā
  shě
  ā
  tuó
  jiā

  ruò
  shé

  ā


  shì
  duō


  zhàn
  chí  dié
  duō
  shé  shuì
  duō
  shé


  pán
  tuó
  ā


  duō
  zhī

  shì


  shé


  shé


  shě

  duō


  téng
  wǎng
  jiā


  shé


  zhì

  nuó
  ē
  zhē  zhì
  zhì
  duō


  shé

  shàn
  chí


  shě

  zhē

  shàn
  duō
  shě


  shì
  duō  shuì
  duō

  ā


  duō

  ā  shé


  shāng
  jié

  zhì


  shé

  lán
  tuó


  shé
  duō
  zhē

  qián
  zhē
  nuó  jiā


  jié

  duō
  nuó  zhē
  nuó
  shān


  zhē
  lán
  zhē


  shé


  jiā
  nuó
  jiā
  shé
  nuó

  shé


  dùn
  zhì
  zhē

  shuì
  duō
  zhē

  jiā


  chà
  shē
  shī

  tuó

  jié

  suō


  chàn

  jué
  fàn

  yìn

  nuó  xiě

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>