1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  大悲咒

  大悲咒出自《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》,是觀世音菩薩的大慈悲心,無上菩提心,以及濟世渡人,修道成佛的重要口訣。本咒是觀世音菩薩「大悲心陀羅尼經」中的主要部分,共有八十四句。其詳名為:「千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經大悲神咒!蛊涞妹挠蓙...[詳情]

  當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 大悲咒 >

  大悲咒注音

  \  ·
  ·
  ·
  ·
  duō  。
  。  ·
  ·
  ā


  。
  。  jié

  ·
  ·
  shuò  。
  。
  duǒ


  。
  。
  duǒ


  。
  。  jiā


  jiā

  。
  。

  ǎn
  。
  。


  。
  。

  shù  xiě
  。
  。


  duǒ
  ·
  ·

  méng
  ā


  。
  。

  ·
  ·
  shì


  léng
  tuó

  。
  。  ·
  ·


  jǐn
  chí
  。
  。


  duō
  shā
  miē
  。
  。  ā
  tuō
  ·
  ·
  dòu
  shū
  péng
  。
  。

  ā
  shì
  yùn
  。
  。
  duō
  ·
  ·
  duō
  ·
  ·  qié
  dòu
  。
  。


  zhí
  tuō
  。
  。

  ǎn
  。
  。
  ·
  ·
  ā  。
  。


  jiā

  。
  。

  jiā
  luó

  。
  。
  。
  。


  duǒ
  。
  。

  。
  。

  。
  。

  ·
  ·

  tuó
  yùn
  。
  。

  ·
  ·
  jié
  méng
  。
  。

  ·
  ·

  shé


  。
  。
  shé


  。
  。

  tuó

  tuó

  。
  。
  。
  。

  shì  。
  。

  zhē

  zhē

  。
  。  ·
  ·  。
  。
  。
  。

  。
  。

  shì

  shì

  。
  。

  ā

  shēn
  ·
  ·


  shě

  。
  。


  shā

  shēn
  。
  。  shě

  。
  。  。
  。  。
  。

  suō

  suō

  。
  。

  。
  。

  。
  。
  ·
  ·  。
  。


  tuó

  ·
  ·

  tuó

  。
  。

  。
  。  jǐn
  chí
  。
  。


  。
  。

  。
  。

  suō


  。
  。


  tuó

  。
  。

  suō


  。
  。
  tuó

  。
  。

  suō


  。
  。


  tuó


  。
  。

  shì  。
  。

  suō


  。
  。  jǐn
  chí
  。
  。

  suō


  。
  。

  。
  。

  suō


  。
  。  sēng
  ·
  ·
  ā

  qié

  。
  。

  suō


  。
  。

  suō  ·
  ·
  ā

  tuó

  。
  。

  suō


  。
  。

  zhě


  ·
  ·
  ā

  tuó

  。
  。

  suō


  。
  。


  tuó

  ·
  ·
  jié

  tuó

  。
  。

  suō


  。
  。  jǐn
  chí
  ·
  ·

  qié


  。
  。

  suō


  。
  。
  ·
  ·
  shèng
  jié


  。
  。

  suō


  。
  。  ·
  ·
  duō  。
  。  ā


  。
  。

  。
  。

  shuò  。
  。

  suō


  。
  。

  ǎn
  ·
  ·

  diàn
  殿

  。
  。

  màn
  duō

  。
  。


  tuó

  。
  。

  suō


  。
  。

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>