1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  寶篋印陀羅尼咒儀軌

  寶篋印陀羅尼咒儀軌

  寶篋印咒修持簡要儀軌

   每天按此儀軌修持(每次約需10-15分鐘),心無所求,每日精進修持,回向為一切眾生求生凈土,本法是最高無上寶篋印修持法則。

   凈壇:

   凈法界真言:嗡  蘭姆  娑哈(三遍)

   一字金輪咒:嗡  勃嚨姆(三遍)

   文殊護身咒:嗡  齒臨(三遍)

   祈請:

   南無娑婆教主、三界慈父  本師釋迦牟尼佛(三遍)

   南無莊嚴報身  盧舍那如來(三遍)

   南無法界藏身  毗盧遮那如來(三遍)

   南無靈山會上佛菩薩(三遍)

   南無寶篋印陀羅尼經當機大護法金剛手菩薩摩訶薩(三遍)

   南無傳承上師金剛大阿阇梨(三遍)

   祝愿:

   祝愿寶塔咒,遍滿全宇宙,釋迦正法藏,常住世間。

   娑婆世界、他方世界、十方法界盡虛空界,十維時空,無盡法界,

   充滿無量百千萬億一切如來心秘密全身舍利寶篋印大陀羅尼金剛如意寶塔。

   寶塔所在之處:

   一切眾生,皈敬三寶

   正知正信,遠離魔邪

   健康長壽,永無病痛

   財寶豐盈,富貴如意

   家屬和睦,眾人愛敬

   往生凈土,決定成佛

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>