1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  藥師經

  《藥師經》,全名《藥師琉璃光如來本愿功德經》,由唐三藏法師玄奘奉詔譯為中文。和《地藏經》一樣,《藥師經》是贊嘆藥師佛行愿的佛經,是大乘經典之一!栋浲咏洝氛f,若有善男子善女人聞說阿彌陀佛,執持名號,從一日乃至七日能夠一心不亂,此人臨命終時心不顛倒,即得往生西方極樂世界。..[詳情]

  當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 藥師經 >

  藥師經注音版

  \


  shì

  wén


  shí

  qié
  fàn

  yóu
  huà
  zhū
  guó

  zhì
  guǎng
  yán
  chéng

  zhù
  yuè
  yīn
  shù
  xià
  。
  。  chú
  zhòng

  qiān
  rén  sān
  wàn
  liù
  qiān


  guó
  wáng

  chén


  luó
  mén


  shì

  tiān
  lóng
  yào
  chā

  rén
  fēi
  rén
  děng


  liàng

  zhòng

  gōng
  jìng
  wéi
  rǎo

  ér
  wèi
  shuō

  。
  。
  ěr
  shí
  màn
  shū
  shì


  wáng


  chéng

  wēi
  shén

  cóng
  zuò
  ér


  piān
  tǎn

  jiān

  yòu

  zhuó


  xiàng

  qié
  fàn


  gōng

  zhǎng

  bái
  yán

  shì
  zūn

  wéi
  yuàn
  yǎn
  shuō

  shì
  xiāng
  lèi
  zhū

  míng
  hào


  běn

  yuàn
  shū
  shèng
  gōng


  lìng
  zhū
  wén
  zhě


  zhàng
  xiāo
  chú

  wèi  xiàng

  zhuǎn
  shí
  zhū
  yǒu
  qíng

  。
  。
  ěr
  shí
  shì
  zūn

  zàn
  màn
  shū
  shì

  tóng

  yán

  shàn
  zāi
  shàn
  zāi
  。
  。
  màn
  shū
  shì

  bēi

  quàn
  qǐng

  shuō
  zhū

  míng
  hào

  běn
  yuàn
  gōng


  wèi


  zhàng
  suǒ
  chán
  yǒu
  qíng  ān

  xiàng

  zhuǎn
  shí

  zhū
  yǒu
  qíng

  。
  。

  jīn

  tīng


  shàn

  wéi

  dāng
  wéi

  shuō
  。
  。
  màn
  shū
  shì

  yán

  wéi
  rán

  yuàn
  shuō


  děng
  yào
  wén
  。
  。

  gào
  màn
  shū
  shì


  dōng
  fāng


  guò
  shí
  jìng
  qié
  shā
  děng  yǒu
  shì
  jiè
  míng
  jìng
  liú  hào
  yào
  shī
  liú

  guāng


  lái

  yìng
  zhèng
  děng
  jué

  míng
  xíng
  yuán
  mǎn
  滿

  shàn
  shì

  shì
  jiān
  jiě


  shàng
  shì

  tiáo
  調

  zhàng


  tiān
  rén
  shī
  qié
  fàn
  。
  。
  màn
  shū
  shì
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái

  běn
  xíng


  dào
  shí


  shí
  èr

  yuàn

  lìng
  zhū
  yǒu
  qíng

  suǒ
  qiú
  jiē

  。
  。
  yuàn

  yuàn

  lái
  shì


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  shí


  shēn
  guāng
  míng
  chì
  rán

  zhào
  yào
  耀

  liàng

  shù

  biān
  shì
  jiè
  。
  。

  sān
  shí
  èr

  zhàng

  xiàng


  shí
  suí
  xíng

  zhuāng
  yán

  shēn
  。
  。
  lìng

  qiè
  yǒu
  qíng

  。
  。


  èr

  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  shēn

  liú


  nèi
  wài
  míng
  chè

  jìng

  xiá
  huì

  guāng
  míng
  guǎng


  gōng

  wēi
  wēi

  shēn
  shàn
  ān
  zhù
  。
  。
  yàn
  wǎng
  zhuāng
  yán

  guò


  yuè
  。
  。
  yōu
  míng
  zhòng
  shēng


  méng
  kāi
  xiǎo
  。
  。
  suí

  suǒ


  zuò
  zhū
  shì

  。
  。


  sān

  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí  liàng

  biān
  zhì
  huì
  fāng
  biàn
  便

  lìng
  zhū
  yǒu
  qíng

  jiē


  jìn
  suǒ
  shòu
  yòng  lìng
  zhòng
  shēng
  yǒu
  suǒ

  shǎo
  。
  。
  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng

  xíng
  xié
  dào
  zhě


  lìng
  ān
  zhù


  dào
  zhōng
  。
  。
  ruò
  xíng
  shēng
  wén

  jué
  chéng
  zhě

  jiē


  chéng
  ér
  ān

  zhī
  。
  。
  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  ruò
  yǒu

  liàng

  biān
  yǒu
  qíng
  zhōng

  xiū
  xíng
  fàn
  héng


  qiè
  jiē
  lìng


  quē
  jiè


  sān

  jiè
  。
  。
  shè
  yǒu
  huǐ
  fàn

  wén

  míng


  huán

  qīng
  jìng


  duò
  è

  。
  。


  liù

  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng


  shēn
  xià
  liè

  zhū
  gēn  chǒu
  lòu
  wán


  máng
  lóng
  yīn


  luán

  bèi
  lóu

  bái
  lài
  diān
  kuáng

  zhǒng
  zhǒng
  bìng

  。
  。
  wén

  míng  qiè
  jiē

  duān
  zhèng
  xiá
  huì

  zhū
  gēn
  wán  zhū


  。
  。
  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng

  zhòng
  bìng

  qiè


  jiù

  guī
  yào


  qīn

  jiā

  pín
  qióng
  duō

  。
  。

  zhī
  míng
  hào


  jīng

  ěr

  zhòng
  bìng

  chú

  shēn
  xīn
  ān


  jiā
  shǔ
  jiē
  fēng


  nǎi
  zhì
  zhèng


  shàng


  。
  。
  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  ruò
  yǒu

  rén

  wéi

  bǎi
  è
  zhī
  suǒ

  nǎo


  shēng
  yàn


  yuàn
  shě

  shēn
  。
  。
  wén

  míng  qiè
  jiē

  zhuǎn

  chéng
  nán


  zhàng

  xiàng

  nǎi
  zhì
  zhèng


  shàng


  。
  。


  jiǔ

  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  lìng
  zhū
  yǒu
  qíng

  chū

  juàn
  wǎng

  xiè
  tuō

  qiè
  wài
  dào
  chán

  。
  。
  ruò
  duò
  zhǒng
  zhǒng
  è
  jiàn
  chóu
  lín

  jiē
  dāng
  yǐn
  shè
  zhì

  zhèng
  jiàn

  jiàn
  lìng
  xiū

  zhū


  héng


  zhèng

  shàng
  zhèng
  děng


  。
  。


  shí

  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng

  wáng

  suǒ


  shéng

  biān
  láo


  huò
  dāng
  xíng

  liàng
  zāi
  nàn
  líng


  bēi
  chóu
  jiān


  shēn
  xīn
  shòu

  。
  。
  ruò
  wén

  míng

  wēi
  shén  jiē

  xiè
  tuō

  qiè
  yōu

  。
  。


  shí


  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng  suǒ
  nǎo

  wéi
  qiú
  shí


  zào
  zhū
  è

  。
  。

  wén

  míng

  zhuān
  niàn
  shòu
  chí


  dāng
  xiān

  shàng
  miào
  yǐn
  shí

  bǎo


  shēn

  hòu


  wèi


  jìng
  ān

  ér
  jiàn

  zhī
  。
  。


  shí
  èr

  yuàn

  yuàn

  lái
  shì  shí

  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng

  pín


  fu

  wén
  méng
  hán


  zhòu


  nǎo
  。
  。
  ruò
  wén

  míng

  zhuān
  niàn
  shòu
  chí  suǒ
  hào  zhǒng
  zhǒng
  shàng
  miào

  fu
  qiè
  bǎo
  zhuāng
  yán


  huā
  mán

  xiāng


  yuè
  zhòng


  suí
  xīn
  suǒ
  wán

  jiē
  lìng
  mǎn
  滿

  。
  。

  màn
  shū
  shì


  shì
  wéi

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái

  yìng
  zhèng
  děng
  jué

  xíng


  dào
  shí

  suǒ

  shí
  èr
  wēi
  miào
  shàng
  yuàn
  。
  。


  màn
  shū
  shì  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái

  xíng


  dào
  shí

  suǒ


  yuàn

  gōng

  zhuāng
  yán


  ruò

  jié

  ruò

  jié


  shuō

  néng
  jìn
  。
  。
  rán

  xiàng
  qīng
  jìng


  yǒu

  rén  è
  yīn
  shēng
  。
  。
  liú

  wéi


  jīn
  shéng
  jiè
  dào

  chéng
  què
  gōng


  xuān
  chuāng
  luó
  wǎng

  jiē

  bǎo
  chéng
  。
  。  西
  fāng


  shì
  jiè

  gōng

  zhuāng
  yán

  děng

  chà
  bié
  。
  。


  guó
  zhōng

  yǒu
  èr  míng

  guāng
  biàn
  zhào

  èr
  míng
  yuè
  guāng
  biàn
  zhào

  shì


  liàng

  shù


  zhòng
  zhī
  shàng
  shǒu
  chù


  néng
  chí

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  zhèng

  bǎo
  zàng
  。
  。
  shì

  màn
  shū
  shì


  zhū
  yǒu
  xìn
  xīn
  shàn
  nán


  shàn

  rén
  děng

  yīng
  dāng
  yuàn
  shēng


  shì
  jiè

  ěr
  shí
  shì
  zūn


  gào
  màn
  shū
  shì

  tóng

  yán

  màn
  shū
  shì


  yǒu
  zhū
  zhòng
  shēng


  shí
  shàn
  è

  wéi
  huái
  tān
  lìn


  zhī

  shī


  shī
  guǒ
  bào
  。
  。

  chī

  zhì

  quē

  xìn
  gēn

  duō

  cái
  bǎo

  qín
  jiā
  shǒu

  。
  。
  jiàn

  zhě
  lái


  xīn  shè

  huò

  ér
  xíng
  shī
  shí  shēn
  ròu

  shēn
  shēng
  tòng

  。
  。

  yǒu

  liàng
  qiān
  tān
  yǒu
  qíng
  cái
  shēn
  shàng

  shòu
  yòng


  kuàng
  néng
  zi  zuò
  shǐ
  使


  lái

  zhě
  。
  。

  zhū
  yǒu
  qíng

  cóng

  mìng
  zhōng

  shēng
  è
  guǐ
  jiè

  huò
  páng
  shēng

  。
  。
  yóu

  rén
  jiān
  céng

  zàn
  wén
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng


  jīn
  zài
  è


  zàn


  niàn


  lái
  míng  niàn
  shí

  cóng

  chù


  huán
  shēng
  rén
  zhōng  宿
  mìng
  niàn

  wèi
  è
  yào  hào
  xíng
  huì
  shī

  zàn
  tàn
  shī
  zhě
  。
  。

  qiè
  suǒ
  yǒu  tān


  jiàn

  shàng
  néng

  tóu

  shǒu


  xuè
  ròu
  shēn
  fēn

  shī
  lái
  qiú
  zhě

  kuàng

  cái

  。
  。  màn
  shū
  shì


  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng

  suī


  lái
  shòu
  zhū
  xué
  chǔ

  ér

  shī
  luó
  。
  。
  yǒu
  suī


  shī
  luó

  ér

  guǐ

  。
  。
  yǒu

  shī
  luó
  guǐ

  suī


  huài

  rán
  huǐ
  zhèng
  jiàn
  。
  。
  yǒu
  suī

  huǐ
  zhèng
  jiàn

  ér

  duō
  wén  suǒ
  shuō

  jīng
  shēn  néng
  jiě
  liǎo
  。
  。
  yǒu
  suī
  duō
  wén

  ér
  zēng
  shàng
  màn

  yóu
  zēng
  shàng
  màn


  xīn  shì
  fēi


  xián
  bàng
  zhèng


  wéi

  bàn
  dǎng
  。
  。

  shì

  rén


  xíng
  xié
  jiàn


  lìng

  liàng

  zhī
  yǒu
  qíng

  duò

  xiǎn
  kēng
  。
  。

  zhū
  yǒu
  qíng

  yīng  páng
  shēng
  guǐ


  liú
  zhuǎn

  qióng
  。
  。
  ruò

  wén

  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào

  biàn
  便
  shě
  è
  xíng

  xiū
  zhū
  shàn  duò
  è

  。
  。
  shè
  yǒu

  néng
  shě
  zhū
  è
  xíng

  xiū
  xíng
  shàn


  duò
  è

  zhě
  。
  。  lái
  běn
  yuàn
  wēi


  lìng

  xiàn
  qián
  zàn
  wén
  míng
  hào

  cóng

  mìng
  zhōng

  huán
  shēng
  rén  zhèng
  jiàn
  jīng
  jìn

  shàn
  tiáo
  調  biàn
  便
  néng
  shě
  jiā  fēi
  jiā


  lái

  zhōng

  shòu
  chí
  xué
  chǔ


  yǒu
  huǐ
  fàn

  zhèng
  jiàn
  duō
  wén

  jiě
  shèn
  shēn  zēng
  shàng
  màn


  bàng
  zhèng  wéi

  bàn

  jiàn

  xiū
  xíng
  zhū


  héng  yuán
  mǎn
  滿
  。
  。  màn
  shū
  shì


  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng

  qiān
  tān
  zàn
  huǐ


  dāng
  duò
  sān
  è

  zhōng


  liàng
  qiān
  suì

  shòu
  zhū


  。
  。
  shòu
  cóng

  mìng
  zhōng

  lái
  shēng
  rén
  jiān

  zuò
  niú

  tuó


  héng
  bèi
  biān

  nǎo

  yòu
  cháng

  zhòng

  suí

  ér
  xíng
  。
  。
  huò
  děi
  wéi
  rén

  shēng

  xià
  jiàn

  zuò
  rén  shòu
  héng


  zài
  。
  。
  ruò

  rén
  zhōng

  céng
  wén
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào

  yóu

  shàn
  yīn

  jīn


  niàn

  zhì
  xīn
  guī
  shén


  zhòng

  xiè
  tuō

  zhū
  gēn
  cōng


  zhì
  huì
  duō
  wén

  héng
  qiú
  shèng


  cháng

  shàn
  yǒu

  yǒng
  duàn

  juàn  míng

  jié
  .竭
  fán
  nǎo

  xiè
  .解
  tuō

  qiè
  shēng
  lǎo
  bìng

  yōu
  bēi

  nǎo
  。
  。  màn
  shū
  shì


  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng

  hào

  guāi


  gèng
  xiāng
  dòu
  sòng

  nǎo
  luàn
  shēn  zào
  zuò
  zēng
  zhǎng
  zhǒng
  zhǒng
  è


  zhǎn
  zhuǎn
  cháng
  wéi

  ráo

  shì


  xiāng
  móu
  hài

  gào
  zhào
  shān
  lín
  shù
  zhǒng
  děng
  shén

  shā
  zhū
  zhòng
  shēng  xuè
  ròu  yào
  chā
  luó
  chà

  děng
  。
  。
  shū
  yuàn
  rén
  míng

  zuò

  xíng
  xiàng


  è
  zhòu
  shù
  ér
  zhòu

  zhī
  。
  。
  yàn
  mèi

  dào

  zhòu

  shī
  guǐ

  lìng
  duàn

  mìng


  huài

  shēn
  。
  。
  shì
  zhū
  yǒu
  qíng

  ruò

  wén

  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào


  zhū
  è
  shì  néng
  hài
  。
  。

  qiè
  zhǎn
  zhuǎn
  jiē


  xīn  ān  sǔn
  nǎo  xián
  hèn
  xīn  huān
  yuè  suǒ
  shòu

  shēng

  xiāng
  qīn
  líng


  wéi
  ráo

  。
  。  màn
  shū
  shì


  ruò
  yǒu

  zhòng


  chú


  chú
  suǒ
  jiā
  jiā  jìng
  xìn
  shàn
  nán


  shàn

  rén
  děng

  yǒu
  néng
  shòu
  chí

  fēn
  zhāi
  jiè

  huò
  jīng

  nián

  huò

  sān
  yuè

  shòu
  chí
  xué
  chǔ  shàn
  gēn

  yuàn
  shēng

  西
  fāng


  shì
  jiè

  liàng
  shòu

  suǒ

  tīng
  wén
  zhèng


  ér
  wèi
  dìng
  zhě
  。
  。
  ruò
  wén
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào

  lín
  mìng
  zhōng
  shí

  yǒu


  míng
  yuē
  wén
  shū
  shī
  guān
  shì
  yīn

  shì
  jìn
  bǎo
  tán
  huā  yào
  wáng  yào
  shàng  。
  。
  shì

  chéng
  kōng
  ér
  lái

  shì

  dào

  jiè
  zhǒng
  zhǒng


  zhòng
  bǎo
  huā
  zhōng


  rán
  huà
  shēng
  。
  。
  huò
  yǒu
  yīn

  shēng

  tiān
  shàng

  suī
  shēng
  tiān
  zhōng

  ér
  běn
  shàn
  gēn

  wèi
  qióng
  jìn  gèng
  shēng
  zhū

  è

  。
  。
  tiān
  shàng
  shòu
  jìn

  huán
  shēng
  rén
  jiān

  huò
  wéi
  lún
  wáng

  tǒng
  shè

  zhōu

  wēi


  zài

  ān


  liàng
  bǎi
  qiān
  yǒu
  qíng


  shí
  shàn
  dào
  。
  。
  huò
  shēng
  chà
  luó
  mén


  shì


  jiā

  duō
  ráo
  cái
  bǎo

  cāng

  yíng


  xíng
  xiàng
  duān
  yán

  juàn
  shǔ  cōng
  míng
  zhì
  huì

  yǒng
  jiàn
  wēi
  měng
  shì
  。
  。
  ruò
  shì

  rén


  wén
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào

  zhì
  xīn
  shòu
  chí


  hòu


  gèng
  shòu

  shēn
  。
  。  màn
  shū
  shì  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái  shí

  yóu
  běn
  yuàn


  guān
  zhū
  yǒu
  qíng


  zhòng
  bìng


  shòu
  luán
  gān
  xiāo

  huáng

  děng
  bìng

  huò
  bèi
  yǎn
  mèi


  suǒ
  zhōng

  huò

  duǎn
  mìng

  huò
  shí
  hèng  lìng
  shì
  děng
  bìng

  xiāo
  chú

  suǒ
  qiú
  yuàn
  mǎn
  滿
  。
  。
  shí

  shì
  zūn

  sān  míng
  yuē
  chú
  miè

  qiè
  zhòng
  shēng

  nǎo
  。
  。


  dìng  ròu

  zhōng

  chū

  guāng
  míng

  guāng
  zhōng
  yǎn
  shuō

  tuó
  luó

  yuē
  。
  。
  qié  shā
  shè  liú


  shé


  tuō
  jiē
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó


  zhí
  tuō
  ǎn

  shā
  shì

  shā
  shì

  shā
  shè
  sān

  jiē

  suō

  ěr
  shí
  guāng
  zhōng
  shuō

  zhòu
  zhèn
  dòng

  fàng

  guāng
  míng


  qiè
  zhòng
  shēng
  bìng

  jiē
  chú

  shòu
  ān
  wěn

  。
  。
  màn
  shū
  shì


  ruò
  jiàn
  nán


  rén

  yǒu
  bìng

  zhě

  yīng
  dāng

  xīn
  wèi

  bìng
  rén

  cháng
  qīng
  jìng
  zǎo
  shù

  huò
  shí
  huò
  yào

  huò

  chóng
  shuǐ

  zhòu

  bǎi

  biàn
  shí

  suǒ
  yǒu
  bìng  jiē
  xiāo
  miè
  。
  。
  ruò
  yǒu
  suǒ
  qiú

  zhì
  xīn
  niàn
  sòng

  jiē


  shì

  bìng
  yán
  nián
  。
  。
  mìng
  zhōng
  zhī
  hòu

  shēng

  shì
  jiè  tuì
  退
  zhuǎn

  nǎi
  zhì


  。
  。
  shì

  màn
  shū
  shì


  ruò
  yǒu
  nán


  rén  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái

  zhì
  xīn
  yīn
  zhòng
  gōng
  .恭
  jìng
  gòng
  yǎng
  zhě

  cháng
  chí

  zhòu


  lìng
  fèi
  wàng
  。
  。  màn
  shū
  shì


  ruò
  yǒu
  jìng
  xìn
  nán


  rén


  wén
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái

  yìng
  zhèng
  děng
  jué

  suǒ
  yǒu
  míng
  hào

  wén

  sòng
  chí
  。
  。
  chén
  jiáo
  chǐ


  zǎo
  shù
  qīng
  jìng


  zhū
  xiāng
  huā

  shāo
  xiāng

  xiāng

  zuò
  zhòng

  yuè

  gòng
  yǎng
  xíng
  xiàng
  。
  。


  jīng
  diǎn

  ruò

  shū

  ruò
  jiào
  rén
  shū


  xīn
  shòu
  chí

  tīng
  wén


  。
  。  shī

  yīng
  xiū
  gòng
  yǎng


  qiè
  suǒ
  yǒu

  shēn
  zhī  jiē
  shī  lìng

  shǎo
  。
  。

  shì
  biàn
  便
  méng
  zhū


  niàn

  suǒ
  qiú
  yuàn
  mǎn
  滿

  nǎi
  zhì


  。
  。

  ěr
  shí
  màn
  shū
  shì

  tóng

  bái

  yán

  shì
  zūn


  dāng
  shì

  xiàng

  zhuǎn
  shí


  zhǒng
  zhǒng
  fāng
  biàn
  便

  lìng
  zhū
  jìng
  xìn
  shàn
  nán

  shàn

  rén
  děng


  wén
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào
  。
  。
  nǎi
  zhì
  shuì
  zhōng
  míng
  jué


  ěr
  。
  。
  shì
  zūn

  ruò


  jīng
  shòu
  chí

  sòng

  huò

  wèi

  yǎn
  shuō
  kāi
  shì

  ruò

  shū

  ruò
  jiào
  rén
  shū

  gōng
  jìng
  zūn
  zhòng


  zhǒng
  zhǒng
  huā
  xiāng


  xiāng


  xiāng

  shāo
  xiāng

  huā
  mán
  yīng
  luò

  fān
  gài

  yuè

  ér
  wéi
  gòng
  yǎng
  。
  。  cǎi

  zuò
  náng
  chéng
  zhī


  sǎo
  jìng
  chù


  shè
  gāo
  zuò

  ér
  yòng
  ān
  chǔ
  。
  。
  ěr
  shí


  tiān
  wáng  juàn
  shǔ
  liàng
  bǎi
  qiān
  tiān
  zhòng

  jiē


  suǒ

  gòng
  yǎng
  shǒu

  。
  。
  shì
  zūn

  ruò

  jīng
  bǎo
  liú
  xíng
  zhī
  chù

  yǒu
  néng
  shòu
  chí  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  běn
  yuàn
  gōng  wén
  míng
  hào

  dang
  zhī
  shì
  chù  hèng

  wéi
  zhū
  è
  guǐ
  shén
  duó

  jīng

  。
  。
  shè

  duó
  zhě

  huán
  shēn
  xīn
  ān

  。
  。

  gào
  màn
  shū
  shì  shì

  shì  suǒ
  shuō
  。
  。
  màn
  shū
  shì


  ruò
  yǒu
  jìng
  xìn
  shàn
  nán

  shàn

  rén
  děng


  gòng
  yǎng

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  zhě

  yīng
  xiān
  zào  xíng
  xiàng


  qīng
  jìng
  zuò

  ér
  ān
  chǔ
  zhī
  。
  。
  sàn
  zhǒng
  zhǒng
  huā

  shāo
  zhǒng
  zhǒng
  xiāng


  zhǒng
  zhǒng
  chuáng
  fān

  zhuāng
  yán

  chù
  。
  。

  shòu

  fēn
  zhāi
  jiè

  shí
  qīng
  jìng
  shí

  zǎo

  xiāng
  jié

  zhuó
  qīng
  jìng


  yīng
  shēng

  gòu
  zhuó
  xīn  hài
  xīn  qiè
  yǒu
  qíng
  ān  bēi

  shě

  píng
  děng
  zhī
  xīn
  。
  。

  yuè

  zàn

  yòu
  rǎo

  xiàng
  。
  。

  yīng
  niàn


  lái
  běn
  yuàn
  gōng  sòng

  jīng


  wéi  yǎn
  shuō
  kāi
  shì

  suí
  suǒ
  yào
  qiú


  qiè
  jiē
  suì
  。
  。
  qiú
  cháng
  shòu

  cháng
  shòu

  qiú

  ráo


  ráo

  qiú
  guān
  wèi

  guān
  wèi

  qiú
  nán


  nán

  。
  。
  ruò

  yǒu
  rén  è
  mèng

  jiàn
  zhū
  è
  xiàng

  huò
  guài
  niǎo
  lái


  huò

  zhù
  chù

  bǎi
  guài
  chū
  xiàn
  。
  。

  rén
  ruò

  zhòng
  miào  gōng
  jìng
  gòng
  yǎng

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  zhě

  è
  mèng
  è
  xiàng

  zhū


  xiáng

  jiē

  yǐn  néng
  wéi
  huàn
  。
  。
  huò
  yǒu
  shuǐ
  huǒ
  dāo

  xuán
  xiǎn

  è
  xiàng
  shī  láng
  xióng  shé
  è
  xiē


  gōng
  yóu
  yán

  wén
  méng
  děng


  ruò
  néng
  zhì
  xīn

  niàn  gōng
  jìng
  gòng
  yǎng


  qiè

  wèi

  jiē

  xiè
  tuō
  。
  。
  ruò

  guó
  qīn
  rǎo

  dào
  zéi
  fǎn
  luàn


  niàn
  gōng
  jìng


  lái
  zhě


  jiē
  xiè
  tuō
  。
  。  màn
  shū
  shì


  ruò
  yǒu
  jìng
  xìn
  shàn
  nán

  shàn

  rén
  děng

  nǎi
  zhì
  jìn
  xíng


  shì

  tiān

  wéi
  dāng

  xīn
  guī


  sēng

  shòu
  chí
  jìn
  jiè

  ruò

  jiè

  shí
  jiè
  bǎi
  jiè


  chú
  èr
  bǎi

  shí
  jiè


  chú


  bǎi
  jiè
  。
  。

  suǒ
  shòu
  zhōng

  huò
  yǒu
  huǐ
  fàn


  duò
  è


  ruò
  néng
  zhuān
  niàn


  míng
  hào

  gōng
  jìng
  gòng
  yǎng
  zhě


  dìng

  shòu
  sān
  è

  shēng
  。
  。
  huò
  yǒu

  rén

  lín
  dāng
  chǎn
  shí

  shòu
  ruò
  néng
  zhì
  xīn
  chēng
  míng

  zàn

  gōng
  jìng
  gòng
  yǎng


  lái
  zhě

  zhòng

  jiē
  chú
  。
  。
  suǒ
  shēng
  zhī


  shēn
  fēn  xíng

  duān
  zhèng

  jiàn
  zhě
  huān  gēn
  cōng
  míng

  ān
  wěn
  shǎo
  bìng


  yǒu
  fēi
  rén
  duó

  jīng

  。
  。

  ěr
  shí
  shì
  zūn

  gào
  ā
  nán
  yán  chēng
  yáng

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  suǒ
  yǒu
  gōng  shì
  zhū

  shèn
  shēn
  xíng
  chù

  nán

  jiě
  liǎo


  wéi
  xìn
  fǒu
  。
  。
  ā
  nán
  bái
  yán  shì
  zūn
  lái
  suǒ
  shuō

  jīng


  shēng

  huò
  。
  。
  suǒ

  zhě  qiè

  lái

  shēn


  qīng
  jìng
  。
  。
  shì
  zūn  yuè
  lún


  lìng
  duò
  luò

  miào
  gāo
  shān
  wáng


  shǐ
  使
  qīng
  dòng

  zhū

  suǒ
  yán


  yǒu


  。
  。
  shì
  zūn

  yǒu
  zhū
  zhòng
  shēng

  xìn
  gēn  wén
  shuō
  zhū

  shèn
  shēn
  xíng
  chù

  zuò
  shì

  wéi

  yún

  dàn
  niàn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái


  míng
  hào

  biàn
  便
  huò
  ěr
  suǒ
  gōng

  shèng


  yóu


  xìn

  fǎn
  shēng
  fěi
  bàng  cháng


  shī
  duò
  zhū
  è


  liú
  zhuǎn

  qióng
  。
  。

  gào
  ā
  nán

  shì
  zhū
  yǒu
  qíng

  ruò
  wén
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào

  zhì
  xīn
  shòu
  chí


  shēng

  huò

  duò
  è

  zhě


  yǒu
  shì
  chù
  。
  。
  ā
  nán


  shì
  zhū

  shèn
  shēn
  suǒ
  xíng

  nán

  xìn
  jiě


  jīn
  néng
  shòu

  dāng
  zhī
  jiē
  shì

  lái
  wēi

  。
  。
  ā
  nán


  qiè
  shēng
  wén

  jué


  wèi
  dēng

  zhū


  děng

  jiē


  néng

  shí
  xìn
  jiě

  wéi
  chú

  shēng
  suǒ  。
  。
  ā
  nán

  rén
  shēn
  nán  sān
  bǎo
  zhōng

  xìn
  jìng
  zūn
  zhòng


  nán


  。
  。
  wén
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào


  nán

  shì
  。
  。
  ā
  nán


  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái


  liàng


  héng


  liàng
  shàn
  qiǎo
  fāng
  biàn
  便


  liàng
  guǎng

  yuàn


  ruò

  jié

  ruò

  jié


  ér
  guǎng
  shuō
  zhě

  jié


  jìn  héng
  yuàn
  shàn
  qiǎo
  fāng
  biàn
  便


  yǒu
  jìn

  。
  。

  ěr
  shí
  zhòng
  zhōng

  yǒu  míng
  yuē
  jiù
  tuō


  cóng
  zuò


  piān
  tǎn
  yòu
  jiān

  yòu

  zhuó  gōng

  zhǎng

  ér
  bái

  yán
  。
  。


  shì
  zūn

  xiàng

  zhuǎn
  shí

  yǒu
  zhū
  zhòng
  shēng

  wéi
  zhǒng
  zhǒng
  huàn
  zhī
  suǒ
  kùn
  è

  cháng
  bìng
  léi
  shòu


  néng
  yǐn
  shí

  hóu
  chún
  gān
  zào

  jiàn
  zhū
  fāng
  àn


  xiàng
  xiàn
  qián  qīn
  shǔ

  péng
  yǒu
  zhī
  shi  wéi
  rǎo
  。
  。
  rán


  shēn  běn
  chù

  jiàn
  yǎn

  shǐ
  使

  yǐn

  shén
  shí

  zhì

  yǎn


  wáng
  zhī
  qián
  。
  。
  rán
  zhū
  yǒu
  qíng

  yǒu

  shēng
  shén

  suí

  suǒ
  zuò

  ruò
  zuì
  ruò


  jiē

  shū
  zhī

  jìn
  chí
  shòu

  yǎn


  wáng
  。
  。
  ěr
  shí

  wáng

  tuī
  wèn

  rén

  suàn

  suǒ
  zuò

  suí

  zuì

  ér
  chǔ
  duàn
  zhī
  。
  。
  shí

  bìng
  rén

  qīn
  shǔ

  zhī
  shi

  ruò
  néng
  wèi

  guī

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái

  qǐng
  zhū
  zhòng
  sēng

  zhuǎn


  jīng

  rán

  céng
  zhī
  dēng

  xuán  mìng
  shén
  fān
  。
  。
  huò
  yǒu
  shì
  chù


  shí

  huán


  zài
  mèng
  zhōng

  míng
  liǎo

  jiàn
  。
  。
  huò
  jīng  huò
  èr
  shí  huò
  sān
  shí  huò

  shí
  jiǔ  shí
  huán
  shí


  cóng
  mèng
  jué

  jiē


  zhī
  shàn

  shàn


  suǒ

  guǒ
  bào
  。
  。
  yóu

  zhèng
  jiàn

  guǒ
  bào


  nǎi
  zhì
  mìng
  nàn  zào
  zuò
  zhū
  è
  zhī

  。
  。
  shì

  jìng
  xìn
  shàn
  nán

  shàn

  rén
  děng

  jiē
  yīng
  shòu
  chí
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào

  suí

  suǒ
  néng

  gōng
  jìng
  gòng
  yǎng
  。
  。
  ěr
  shí
  ā
  nán

  wèn
  jiù
  tuō


  yuē

  shàn
  nán


  yīng
  yún

  gōng
  jìng
  gòng
  yǎng

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái


  mìng
  fān
  dēng


  yún

  zào
  。
  。
  jiù
  tuō


  yán
  ruò
  yǒu
  bìng
  rén


  tuō
  bìng


  dāng
  wèi

  rén


  shòu
  chí

  fēn
  zhāi
  jiè
  。
  。
  yīng

  yǐn
  shí


  suí

  suǒ
  bàn

  gòng
  yǎng

  chú
  sēng

  zhòu

  liù
  shí


  bài
  xíng
  dào
  。
  。
  gòng
  yǎng

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái


  sòng

  jīng

  shí
  jiǔ
  biàn
  。
  。
  rán

  shí
  jiǔ
  dēng

  zào


  lái
  xíng
  xiàng

  xiàng
  qián


  zhì

  dēng  dēng
  liàng  chē
  lún

  nǎi
  zhì

  shí
  jiǔ


  guāng
  míng

  jué
  。
  。
  zào


  cǎi
  fān

  cháng

  shí
  jiǔ
  zhé
  shǒu
  。
  。
  yīng
  fàng

  lèi
  zhòng
  shēng

  zhì

  shí
  jiǔ
  。
  。


  guò

  wēi
  è
  zhī
  nàn


  wéi
  zhū
  hèng
  è
  guǐ
  suǒ
  chí
  。
  。


  ā
  nán

  ruò
  chà  guàn
  dǐng
  wáng
  děng

  zāi
  nàn

  shí

  suǒ
  wèi
  rén
  zhòng


  nàn


  guó
  qīn

  nàn


  jiè
  pàn

  nàn

  xīng
  xiù
  宿
  biàn
  guài
  nàn


  yuè

  shí
  nàn

  fēi
  shí
  fēng

  nàn

  guò
  shí


  nàn
  。
  。

  chà


  guàn
  dǐng
  wáng
  děng

  ěr
  shí
  yīng


  qiè
  yǒu
  qíng  bēi
  xīn

  shè
  zhū


  。
  。

  qián
  suǒ
  shuō
  gòng
  yǎng
  zhī


  gòng
  yǎng

  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  。
  。
  yóu

  shàn
  gēn
  lái
  běn
  yuàn  lìng

  guó
  jiè  ān
  wěn

  fēng

  shùn
  shí


  jià
  chéng
  shú


  qiè
  yǒu
  qíng


  bìng
  huān

  。
  。


  guó
  zhōng


  yǒu
  bào
  nüè
  yào
  chā
  děng
  shén

  nǎo
  yǒu
  qíng
  zhě


  qiè
  è
  xiàng

  jiē

  yǐn

  。
  。
  ér
  chà  guàn
  dǐng
  wáng
  děng

  shòu
  mìng
  bìng

  zài

  jiē

  zēng

  。
  。
  ā
  nán

  ruò

  hòu
  fēi
  zhǔ

  chǔ
  jūn
  wáng  chén

  xiàng

  zhōng
  gōng
  cǎi


  bǎi
  guān

  shù

  wéi
  bìng
  suǒ
  è
  nàn


  yīng
  zào  shén
  fān

  rán
  dēng

  míng

  fàng
  zhū
  shēng
  mìng

  sàn


  huā

  shāo
  zhòng
  míng
  xiāng

  bìng

  chú


  zhòng
  nàn
  xiè
  tuō
  。
  。
  ěr
  shí
  ā
  nán

  wèn
  jiù
  tuō


  yán

  shàn
  nán


  yún


  jìn
  zhī
  mìng

  ér

  zēng

  。
  。
  jiù
  tuō


  yán  wén

  lái
  shuō

  yǒu
  jiǔ
  hèng


  。
  。
  shì

  quàn
  zào

  mìng
  fān
  dēng

  xiū
  zhū
  xiū  jìn

  shòu
  mìng


  jīng

  huàn
  。
  。
  ā
  nán
  wèn
  yán

  jiǔ
  hèng
  yún

  。
  。
  jiù
  tuō


  yán

  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng


  bìng
  suī
  qīng

  rán


  yào


  kàn
  bìng
  zhě

  shè
  shòu

  fēi
  yào

  shí

  yīng


  ér
  biàn
  便
  hèng

  。
  。
  yòu
  xìn
  shì
  jiān
  xié

  wài
  dào
  yāo
  niè
  zhī
  shī

  wàng
  shuō
  huò


  biàn
  便
  shēng
  kǒng
  dòng

  xīn


  zhèng


  wèn

  huò

  shā
  zhǒng
  zhǒng
  zhòng
  shēng

  jiě
  zòu
  shén
  míng


  zhū
  wǎng
  liǎng

  qǐng


  yòu  yán
  nián

  zhōng

  néng

  。
  。

  chī

  huò

  xìn
  xié
  dǎo
  jiàn

  suì
  lìng
  hèng
  yǒu
  chū


  shì
  míng
  chū
  hèng
  。
  。
  èr
  zhě
  hèng
  bèi
  wáng

  zhī
  suǒ
  zhū

  。
  。
  sān
  zhě
  tián
  liè  dān
  yín
  shì
  jiǔ

  fàng
  hèng
  wéi
  fēi
  rén
  duó

  jīng

  。
  。

  zhě
  hèng
  wéi
  huǒ
  fén
  。
  。

  zhě
  hèng
  wéi
  shuǐ

  。
  。
  liù
  zhě
  hèng
  wéi
  zhǒng
  zhǒng
  è
  shòu
  suǒ
  dàn
  。
  。

  zhě
  hèng
  duò
  shān

  。
  。

  zhě
  hèng
  wéi

  yào

  yàn
  dǎo
  zhòu  shī
  guǐ
  děng
  zhī
  suǒ
  zhōng
  hài
  。
  。
  jiǔ
  zhě


  suǒ
  kùn  yǐn
  shí

  ér
  biàn
  便
  hèng

  。
  。
  shì
  wéi

  lái
  luè
  shuō
  hèng


  yǒu

  jiǔ
  zhòng
  。
  。  yǒu

  liàng
  zhū
  hèng

  nán


  shuō
  。
  。


  ā
  nán


  yǎn

  wáng

  zhǔ
  lǐng
  shì
  jiàn
  míng

  zhī


  ruò
  zhū
  yǒu
  qíng


  xiào

  sān
  bǎo

  huài
  jūn
  chén


  huǐ

  xìng
  jiè
  。
  。
  yǎn


  wáng

  suí
  zuì
  qīng
  zhòng

  kǎo
  ér

  zhī
  。
  。
  shì


  jīn
  quàn
  zhū
  yǒu
  qíng

  rán
  dēng
  zào
  fān

  fàng
  shēng
  xiū


  lìng


  è


  zāo
  zhòng
  nàn
  。
  。

  ěr
  shí
  zhòng
  zhōng

  yǒu
  shí
  èr
  yào
  chā

  jiàng


  zài
  huì
  zuò

  suǒ
  wèi

  gōng

  luó

  jiàng


  zhé
  luó

  jiàng  luó

  jiàng

  ān

  luó

  jiàng

  è

  luó

  jiàng

  shān

  luó

  jiàng

  yīn

  luó

  jiàng  luó

  jiàng  luó

  jiàng

  zhēn

  luó

  jiàng

  zhāo

  luó

  jiàng


  jié
  luó

  jiàng


  shí
  èr
  yào
  chā

  jiàng
  yǒu

  qiān
  yào
  chā


  wéi
  juàn
  shǔ

  tóng
  shí

  shēng
  bái

  yán
  。
  。
  shì
  zūn


  děng
  jīn
  zhě
  méng

  wēi  wén
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào  gèng
  yǒu
  è

  zhī

  。
  。

  děng
  xiāng
  shuài

  jiē
  tóng

  xīn

  nǎi
  zhì
  jìn
  xíng

  guī


  sēng

  shì
  dāng  qiè
  yǒu
  qíng

  wéi
  zuò  ráo

  ān

  。
  。
  suí


  děng
  cūn
  chéng
  guó


  kōng
  xián
  lín
  zhōng

  ruò
  yǒu
  liú


  jīng

  huò

  shòu
  chí
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  míng
  hào

  gōng
  jìng
  gòng
  yǎng
  zhě


  děng
  juàn
  shǔ

  wèi

  shì
  rén

  jiē
  shǐ
  使
  xiè
  tuō

  qiè

  nàn
  。
  。
  zhū
  yǒu
  yuàn
  qiú


  lìng
  mǎn
  滿

  。
  。
  huò
  yǒu

  è
  qiú

  tuō
  zhě


  yīng

  sòng

  jīng


  jié

  míng
  yuàn


  rán
  hòu
  jiě
  jié
  。
  。
  ěr
  shí
  shì
  zūn

  zàn
  zhū
  yào
  chā

  jiàng
  yán

  shàn
  zāi
  shàn
  zāi


  yào
  chā
  jiàng


  děng
  niàn
  bào
  shì
  zūn
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  ēn

  zhě

  cháng
  yīng

  shì


  ān


  qiè
  yǒu
  qíng
  。
  。

  ěr
  shí
  ā
  nán
  bái

  yán

  shì
  zūn

  dāng

  míng


  mén


  děng
  yún

  fèng
  chí
  。
  。

  gào
  ā
  nán  mén

  míng
  shuō
  yào
  shī
  liú

  guāng

  lái
  běn
  yuàn
  gōng

  。
  。

  míng
  shuō
  shí
  èr
  shén
  jiàng

  ráo

  yǒu
  qíng

  jié
  yuàn
  shén
  zhòu
  。
  。

  míng

  chú

  qiè

  zhàng
  。
  。
  yīng

  shì
  chí
  。
  。
  shí

  qié
  fàn

  shuō
  shì  zhū
  shēng
  wén

  guó
  wáng

  chén


  luó
  mén


  shì

  tiān

  lóng

  yào
  chā

  jiàn  ā

  luò

  jiē  jǐn

  luò  luò
  qié

  rén
  fēi
  rén
  děng


  qiè

  zhòng

  wén

  suǒ
  shuō

  jiē

  huān


  xìn
  shòu
  fèng
  xíng
  。
  。

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>