1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  十善業道經

  《十善業道經》中文版本為唐朝實叉難陀翻譯,北宋施護所譯《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》為同經異譯,本經出自西晉月氏國三藏竺法護譯《佛說海龍王經》,為其第十一品《十德六度》,是釋迦牟尼佛在娑竭羅(意為:咸水海)龍宮,為龍王所宣說的經典...[詳情]

  十善業道經注音版

  \


  shì

  wén


  shí
  ,
  ,

  zài
  suō
  jié
  luó
  lónɡ
  ɡōnɡ
  ,
  ,


  qiān


  qiū
  zhònɡ
  ,
  ,
  sān
  wàn
  èr
  qiān


  。
  。
  ěr
  shí
  ,
  ,
  shì
  zūn
  ɡào
  lónɡ
  wánɡ
  yán
  :“
  :“

  qiè
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  xīn
  xiǎnɡ

  ɡù
  ,
  ,
  zào  ,
  ,
  yóu
  shì
  ɡù
  yǒu
  zhū

  lún
  zhuǎn
  。
  。
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,

  jiàn

  huì


  hǎi
  zhōnɡ
  ,
  ,
  xínɡ

  zhǒnɡ
  lèi
  ,
  ,
  ɡè
  bié
  fǒu

  ?
  ?

  shì

  qiè
  ,
  ,


  yóu
  xīn
  zào
  shàn

  shàn
  shēn

  、
  、


  、
  、


  suǒ
  zhì
  。
  。
  ér
  xīn


  ,
  ,


  jiàn

  ,
  ,
  dàn
  shì

  wànɡ
  zhōnɡ
  ,
  ,
  zhū  ,
  ,

  jìnɡ

  zhǔ
  ,
  ,  suǒ
  ,
  ,
  suī
  ɡè
  suí

  ,
  ,
  suǒ
  xiàn

  tónɡ
  ,
  ,
  ér
  shí

  zhōnɡ
  ,
  ,

  yǒu
  zuò
  zhě
  。
  。
  ɡù

  qiè

  ,
  ,
  jiē  ,
  ,

  xìnɡ

  huàn
  。
  。
  zhì
  zhě
  zhī

  ,
  ,
  yīnɡ
  xiū
  shàn

  。
  。

  shì
  suǒ
  shēnɡ
  yùn
  、
  、
  chù
  、
  、
  jiè
  děnɡ
  ,
  ,
  jiē

  duān
  zhènɡ
  ,
  ,
  jiàn
  zhě

  yàn
  。
  。


  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,

  ɡuān

  shēn
  ,
  ,
  cónɡ
  bǎi
  qiān  suǒ
  shēnɡ
  ,
  ,
  zhū
  xiànɡ
  zhuānɡ
  yán
  ,
  ,
  ɡuānɡ
  mínɡ
  xiǎn
  yào
  ,
  ,

  zhū

  zhònɡ
  ,
  ,
  shè

  liànɡ


  zài
  fàn
  wánɡ  xiàn
  ,
  ,

  yǒu
  zhān
  yǎnɡ

  lái
  shēn
  zhě
  ,
  ,  xuàn
  ?
  ?

  yòu
  ɡuān

  zhū  ,
  ,
  miào

  yán
  jìnɡ
  ,
  ,

  qiè
  jiē
  yóu
  xiū

  shàn  ér
  shēnɡ
  。
  。
  yòu
  zhū
  tiān
  lónɡ


  zhònɡ
  děnɡ

  wēi
  shì
  zhě
  ,
  ,

  yīn
  shàn  suǒ
  shēnɡ
  。
  。
  jīn

  hǎi
  zhōnɡ
  ,
  ,
  suǒ
  yǒu
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  xínɡ  ,
  ,
  huò

  huò
  xiǎo
  ,
  ,
  jiē
  yóu

  xīn
  ,
  ,
  zhǒnɡ
  zhǒnɡ
  xiǎnɡ
  niàn
  ,
  ,
  zuò
  shēn
  、
  、

  、
  、

  zhū

  shàn

  ,
  ,
  shì
  ɡù
  suí

  ɡè

  shòu
  bào
  。
  。

  jīn
  cháng
  yīnɡ

  shì
  xiū
  xué
  ,
  ,

  lìnɡ
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  liǎo

  yīn
  ɡuǒ
  ,
  ,
  xiū

  shàn

  。
  。

  dānɡ


  ,
  ,
  zhènɡ
  jiàn

  dònɡ
  ,
  ,


  duò
  zài
  duàn
  、
  、
  chánɡ
  jiàn
  zhōnɡ
  。
  。

  zhū

  tián
  ,
  ,
  huān

  jìnɡ
  yǎnɡ
  ,
  ,
  shì
  ɡù

  děnɡ
  ,
  ,


  rén
  tiān
  zūn
  jìnɡ
  ɡònɡ
  yǎnɡ
  。
  。


  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  dānɡ
  zhī


  yǒu


  ,
  ,
  nénɡ
  duàn

  qiè
  zhū
  è
  dào

  。
  。

  děnɡ
  wéi

  ?
  ?
  wèi

  zhòu

  chánɡ
  niàn
  、
  、

  wéi
  、
  、
  ɡuān
  chá
  shàn

  ,
  ,
  lìnɡ
  zhū
  shàn

  niàn
  niàn
  zēnɡ
  zhǎnɡ
  ,
  ,

  rónɡ
  háo
  fēn

  shàn
  jiàn

  。
  。
  shì

  nénɡ
  lìnɡ
  zhū
  è
  yǒnɡ
  duàn
  ,
  ,
  shàn

  yuán
  mǎn
  滿
  ,
  ,
  chánɡ

  qīn
  jìn
  zhū

  shènɡ
  zhònɡ
  。
  。
  yán
  shàn

  zhě
  ,
  ,
  wèi
  rén
  tiān
  shēn
  。
  。
  shēnɡ
  wén


  、
  、

  jué


  、
  、

  shànɡ


  ,
  ,
  jiē
  wéi
  ɡēn
  běn
  ,
  ,


  chénɡ
  jiù
  ,
  ,
  ɡù
  mínɡ
  shàn

  。
  。  shì

  shí
  shàn

  dào
  》,
  》,

  děnɡ
  wéi
  shí
  ?
  ?
  wèi
  nénɡ
  yǒnɡ

  shā
  shēnɡ
  、
  、
  tōu
  dào
  、
  、
  xié
  xínɡ
  、
  、
  wànɡ

  、
  、
  liǎnɡ
  shé
  、
  、
  è
  kǒu
  、
  、


  、
  、
  tān

  、
  、
  chēn
  huì
  、
  、
  xié
  jiàn
  。
  。


  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  shā
  shēnɡ
  ,
  ,


  chénɡ
  jiù
  shí

  nǎo

  。
  。

  děnɡ
  wéi
  shí
  ?
  ?

  ,
  ,

  zhū
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,

  shī

  wèi
  。
  。
  èr
  ,
  ,
  chánɡ

  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,  xīn
  。
  。
  sān
  ,
  ,
  yǒnɡ
  duàn

  qiè
  chēn
  huì


  。
  。

  ,
  ,
  shēn
  chánɡ

  bìnɡ
  。
  。

  ,
  ,
  shòu
  mìnɡ
  chánɡ
  yuǎn
  。
  。
  liù
  ,
  ,
  hénɡ
  wéi
  fēi
  rén
  zhī
  suǒ
  shǒu

  。
  。

  ,
  ,
  chánɡ

  è
  mènɡ
  ,
  ,
  qǐn
  jiào
  kuài

  。
  。

  ,
  ,
  miè
  chú
  yuàn
  jié
  ,
  ,
  zhònɡ
  yuàn

  jiě
  。
  。
  jiǔ
  ,
  ,

  è
  dào

  。
  。
  shí
  ,
  ,
  mìnɡ
  zhōnɡ
  shēnɡ
  tiān
  。
  。
  shì
  wéi
  shí
  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,


  suí
  xīn

  zài
  shòu
  mìnɡ
  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  tōu
  dào
  ,
  ,


  shí
  zhǒnɡ

  bǎo
  xìn

  。
  。

  děnɡ
  wéi
  shí
  ?
  ?

  ,
  ,

  cái
  yínɡ

  ,
  ,
  wánɡ
  zéi
  shuǐ
  huǒ

  fēi
  ài


  nénɡ
  sàn
  miè
  。
  。
  èr
  ,
  ,
  duō
  rén
  ài
  niàn
  。
  。
  sān
  ,
  ,
  rén  。
  。

  ,
  ,
  shí
  fānɡ
  zàn
  měi
  。
  。

  ,
  ,

  yōu
  sǔn
  hài
  。
  。
  liù
  ,
  ,
  shàn
  mínɡ
  liú

  。
  。

  ,
  ,
  chǔ
  zhònɡ

  wèi
  。
  。

  ,
  ,
  cái
  mìnɡ


  ān

  ,
  ,
  biàn
  cái  quē
  。
  。
  jiǔ
  ,
  ,
  chánɡ
  huái
  shī

  。
  。
  shí
  ,
  ,
  mìnɡ
  zhōnɡ
  shēnɡ
  tiān
  。
  。
  shì
  wéi
  shí
  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,

  zhènɡ
  qīnɡ
  jìnɡ  zhì
  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  xié
  xínɡ
  ,
  ,  zhǒnɡ
  zhì
  suǒ
  zàn

  。
  。

  děnɡ
  wéi

  ?
  ?

  ,
  ,
  zhū
  ɡēn
  tiáo
  調
  shùn
  。
  。
  èr
  ,
  ,
  yǒnɡ

  xuān
  diào
  。
  。
  sān
  ,
  ,
  shì
  suǒ
  chēnɡ
  tàn
  。
  。

  ,
  ,


  nénɡ
  qīn
  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,


  zhànɡ

  yǐn

  cáng
  xiànɡ
  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  wànɡ

  ,
  ,  zhǒnɡ
  tiān
  suǒ
  zàn

  。
  。

  děnɡ
  wéi

  ?
  ?

  ,
  ,
  kǒu
  chánɡ
  qīnɡ
  jìnɡ
  ,
  ,
  yōu

  huā
  xiānɡ
  。
  。
  èr
  ,
  ,
  wéi
  zhū
  shì
  jiān
  zhī
  suǒ
  xìn

  。
  。
  sān
  ,
  ,

  yán
  chénɡ
  zhènɡ
  ,
  ,
  rén
  tiān
  jìnɡ
  ài
  。
  。

  ,
  ,
  chánɡ

  ài

  ,
  ,
  ān
  wèi
  zhònɡ
  shēnɡ
  。
  。

  ,
  ,

  shènɡ


  ,
  ,
  sān

  qīnɡ
  jìnɡ
  。
  。
  liù
  ,
  ,
  yán


  shī
  ,
  ,
  xīn
  chánɡ
  huān

  。
  。

  ,
  ,

  yán
  zūn
  zhònɡ
  ,
  ,
  rén
  tiān
  fènɡ
  xínɡ
  。
  。

  ,
  ,
  zhì
  huì
  shū
  shènɡ
  ,
  ,

  nénɡ
  zhì

  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,  lái
  zhēn
  shí

  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  liǎnɡ
  shé
  ,
  ,  zhǒnɡ


  huài

  。
  。

  děnɡ
  wéi

  ?
  ?

  ,
  ,


  huài
  shēn
  ,
  ,

  nénɡ
  hài
  ɡù
  。
  。
  èr
  ,
  ,


  huài
  juàn
  shǔ
  ,
  ,

  nénɡ

  ɡù
  。
  。
  sān
  ,
  ,


  huài
  xìn
  ,
  ,
  shùn
  běn

  ɡù
  。
  。

  ,
  ,


  huài

  ,
  ,
  xínɡ
  suǒ
  xiū
  jiān
  ɡù
  ɡù
  。
  。

  ,
  ,


  huài
  shàn
  zhī
  shí
  ,
  ,

  kuánɡ
  huò
  ɡù
  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,

  zhènɡ
  juàn
  shǔ
  ,
  ,
  zhū

  wài
  dào

  nénɡ

  huài
  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  è
  kǒu
  ,
  ,


  chénɡ
  jiù

  zhǒnɡ
  jìnɡ

  。
  。

  děnɡ
  wéi

  ?
  ?

  ,
  ,
  yán

  ɡuāi

  。
  。
  èr
  ,
  ,
  yán
  jiē


  。
  。
  sān
  ,
  ,
  yán  。
  。

  ,
  ,
  yán

  měi
  miào
  。
  。

  ,
  ,
  yán

  chénɡ
  lǐnɡ
  。
  。
  liù
  ,
  ,
  yán

  xìn
  yònɡ
  。
  。

  ,
  ,
  yán  。
  。

  ,
  ,
  yán
  jìn
  ài

  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,  lái
  fàn
  yīn
  shēnɡ
  xiànɡ
  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò  ,
  ,


  chénɡ
  jiù
  sān
  zhǒnɡ
  jué
  dìnɡ
  。
  。

  děnɡ
  wéi
  sān
  ?
  ?

  ,
  ,
  dìnɡ
  wéi
  zhì
  rén
  suǒ
  ài
  。
  。
  èr
  ,
  ,
  dìnɡ
  nénɡ

  zhì

  shí

  wèn
  。
  。
  sān
  ,
  ,
  dìnɡ

  rén
  tiān
  ,
  ,
  wēi

  zuì
  shènɡ
  ,
  ,

  yǒu

  wànɡ
  。
  。
  shì
  wéi
  sān
  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,  lái
  zhū
  suǒ
  shòu

  ,
  ,
  jiē

  tánɡ
  juān
  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  tān

  ,
  ,


  chénɡ
  jiù

  zhǒnɡ

  zài
  。
  。

  děnɡ
  wéi

  ?
  ?

  ,
  ,
  sān


  zài
  ,
  ,
  zhū
  ɡēn


  ɡù
  。
  。
  èr
  ,
  ,
  cái


  zài
  ,
  ,

  qiè
  yuàn
  zéi

  nénɡ
  duó
  ɡù
  。
  。
  sān
  ,
  ,  zài
  ,
  ,
  suí
  xīn
  suǒ

  ,
  ,

  jiē
  bèi
  ɡù
  。
  。

  ,
  ,
  wánɡ
  wèi

  zài
  ,
  ,
  zhēn

  miào

  ,
  ,
  jiē
  fènɡ
  xiàn
  ɡù
  。
  。

  ,
  ,
  suǒ
  huò
  zhī

  ,
  ,
  ɡuò
  běn
  suǒ
  qiú
  ,
  ,
  bǎi
  bèi
  shū
  shènɡ
  ,
  ,
  yóu


  shí

  qiān

  ɡù
  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,
  sān
  jiè

  zūn
  ,
  ,
  jiē
  ɡònɡ
  jìnɡ
  yǎnɡ
  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  chēn
  huì
  ,
  ,  zhǒnɡ

  yuè
  xīn

  ,
  ,

  děnɡ
  wéi

  ?
  ?

  ,
  ,

  sǔn
  nǎo
  xīn
  。
  。
  èr
  ,
  ,

  chēn
  huì
  xīn
  。
  。
  sān
  ,
  ,

  zhènɡ
  sònɡ
  xīn
  。
  。

  ,
  ,
  róu

  zhì
  zhí
  xīn
  。
  。

  ,
  ,

  shènɡ
  zhě

  xīn
  。
  。
  liù
  ,
  ,
  chánɡ
  zuò


  ,
  ,
  ān
  zhònɡ
  shēnɡ
  xīn
  。
  。

  ,
  ,
  shēn
  xiànɡ
  duān
  yán
  ,
  ,
  zhònɡ
  ɡònɡ
  zūn
  jìnɡ
  。
  。

  ,
  ,


  rěn
  ɡù
  ,
  ,

  shēnɡ
  fàn
  shì
  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,


  ài
  xīn
  ,
  ,
  ɡuān
  zhě

  yàn
  。
  。
  ,
  ,
  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  ruò

  xié
  jiàn
  ,
  ,


  chénɡ
  jiù
  shí
  ɡōnɡ


  。
  。

  děnɡ
  wéi
  shí
  ?
  ?

  ,
  ,

  zhēn
  shàn


  、
  、
  zhēn
  shàn
  děnɡ

  。
  。
  èr
  ,
  ,
  shēn
  xìn
  yīn
  ɡuǒ
  ,
  ,
  nínɡ
  yǔn
  shēn
  mìnɡ
  ,
  ,
  zhōnɡ

  zuò
  è
  。
  。
  sān
  ,
  ,
  wéi
  ɡuī


  ,
  ,
  fēi

  tiān
  děnɡ
  。
  。

  ,
  ,
  zhí
  xīn
  zhènɡ
  jiàn
  ,
  ,
  yǒnɡ


  qiè

  xiōnɡ

  wǎnɡ
  。
  。

  ,
  ,
  chánɡ
  shēnɡ
  rén
  tiān
  ,
  ,

  ɡēnɡ
  è
  dào
  。
  。
  liù
  ,
  ,

  liànɡ

  huì
  ,
  ,
  zhuǎn
  zhuǎn
  zēnɡ
  shènɡ
  。
  。

  ,
  ,
  yǒnɡ

  xié
  dào
  ,
  ,
  xínɡ

  shènɡ
  dào
  。
  。

  ,
  ,


  shēn
  jiàn
  ,
  ,
  shě
  zhū
  è

  。
  。
  jiǔ
  ,
  ,
  zhù

  ài
  jiàn
  。
  。
  shí
  ,
  ,

  duò
  zhū
  nàn
  。
  。
  shì
  wéi
  shí
  。
  。
  ruò
  nénɡ
  huí
  xiànɡ
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chénɡ

  shí
  ,
  ,

  zhènɡ

  qiè


  ,
  ,
  chénɡ
  jiù

  zài
  shén
  tōnɡ
  。”
  。”

  ěr
  shí
  ,
  ,
  shì
  zūn

  ɡào
  lónɡ
  wánɡ
  yán
  :“
  :“
  ruò
  yǒu


  ,
  ,


  shàn

  ,
  ,

  xiū
  dào
  shí
  ,
  ,
  nénɡ

  shā
  hài
  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,
  chánɡ
  shòu

  yāo
  ,
  ,

  wéi

  qiè
  yuàn
  zéi
  sǔn
  hài
  。
  。
  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,
  zuì
  shènɡ


  ,
  ,

  nénɡ
  bèi

  zhū


  zànɡ
  。
  。

  fēi
  fàn
  hènɡ
  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,

  jiā
  zhēn
  shùn
  ,
  ,

  yǒu
  nénɡ


  xīn
  shì
  zhě
  。
  。


  kuánɡ

  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,

  zhònɡ
  huǐ
  bànɡ
  ,
  ,
  shè
  chí
  zhènɡ

  ,
  ,


  shì
  yuàn
  ,
  ,
  suǒ
  zuò

  ɡuǒ
  。
  。


  jiàn

  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,
  juàn
  shǔ


  ,
  ,
  tónɡ

  zhì

  ,
  ,
  hénɡ

  ɡuāi
  zhènɡ
  。
  。


  è

  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,

  qiè
  zhònɡ
  huì
  huān

  ɡuī

  ,
  ,
  yán
  jiē
  xìn
  shòu

  wéi

  zhě
  。
  。
  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,
  yán


  shè
  ,
  ,
  rén
  jiē
  jìnɡ
  shòu
  ,
  ,
  nénɡ
  shàn
  fānɡ
  biàn
  便
  ,
  ,
  duàn
  zhū

  huò
  。
  。

  tān
  qiú
  xīn
  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,

  qiè
  suǒ
  yǒu


  huì
  shě
  ,
  ,
  xìn
  jiě
  jiān
  ɡù


  wēi

  。
  。

  fèn
  忿

  xīn
  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,


  chénɡ
  jiù

  ài
  xīn
  zhì
  ,
  ,
  zhū
  ɡēn
  yán
  hǎo
  ,
  ,
  jiàn
  jiē
  jìnɡ
  ài
  。
  。

  xié
  dǎo
  xīn
  ér
  xínɡ
  shī
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ

  cái
  bǎo

  nénɡ
  qīn
  duó
  ,
  ,
  hénɡ
  shēnɡ
  zhènɡ
  jiàn
  jìnɡ
  xìn
  zhī
  jiā
  ,
  ,
  jiàn

  wén

  ɡònɡ
  yǎnɡ
  zhònɡ
  sēnɡ
  ,
  ,
  chánɡ

  wànɡ
  shī  xīn
  。
  。
  shì
  wéi

  shì
  xiū


  dào
  shí
  ,
  ,
  xínɡ
  shí
  shàn

  ,
  ,

  shī
  zhuānɡ
  yán
  suǒ
  huò  shì
  。
  。


  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,

  yào
  yán
  zhī
  ,
  ,
  xínɡ
  shí
  shàn
  dào
  ,
  ,

  jiè
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  nénɡ
  shēnɡ

  qiè
  ,
  ,
  mǎn
  滿


  yuàn
  ;
  ;
  rěn

  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,


  yuán
  yīn
  ,
  ,

  zhònɡ
  xiànɡ
  hǎo
  ;
  ;
  jīnɡ
  jìn
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  nénɡ


  yuàn
  ,
  ,  zànɡ
  ;
  ;
  dìnɡ
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  nénɡ
  shēnɡ
  niàn
  huì
  ,
  ,
  cán
  kuì
  qīnɡ
  ān
  ;
  ;
  huì
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  nénɡ
  duàn

  qiè
  fēn
  bié
  wànɡ
  jiàn
  ;
  ;

  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,

  zhū
  zhònɡ
  shēnɡ


  nǎo
  hài
  ;
  ;
  bēi
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  mǐn
  zhū
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  chánɡ

  yàn
  shě
  ;
  ;

  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  jiàn
  xiū
  shàn
  zhě
  ,
  ,
  xīn

  xián

  ;
  ;
  shě
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,

  shùn
  wéi
  jìnɡ
  ,
  ,

  ài
  huì
  xīn
  ;
  ;

  shè
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ
  qín
  shè
  huà

  qiè
  zhònɡ
  shēnɡ
  ;
  ;
  niàn
  chù
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  shàn
  nénɡ
  xiū


  niàn
  chù
  ɡuān
  ;
  ;
  zhènɡ
  qín
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,

  nénɡ
  duàn
  chú

  qiè

  shàn

  ,
  ,
  chénɡ

  qiè
  shàn

  ;
  ;
  shén

  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  hénɡ
  lìnɡ
  shēn
  xīn
  ,
  ,
  qīnɡ
  ān
  kuài

  ;
  ;

  ɡēn
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  shēn
  xìn
  jiān
  ɡù
  ,
  ,
  jīnɡ
  qín
  fěi
  xiè
  ,
  ,
  chánɡ


  wànɡ
  ,
  ,

  rán
  tiáo
  調
  shùn
  ,
  ,
  duàn
  zhū
  fán
  nǎo
  ;
  ;

  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  zhònɡ
  yuàn
  jìn
  miè
  ,
  ,

  nénɡ
  huài
  zhě
  ;
  ;
  jué
  zhī
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  chánɡ
  shàn
  jué


  qiè
  zhū

  ;
  ;
  zhènɡ
  dào
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,

  zhènɡ
  zhì
  huì
  chánɡ
  xiàn
  zài
  qián
  ;
  ;
  zhènɡ
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,

  nénɡ

  chú

  qiè
  jié
  shǐ
  使
  ;
  ;
  ɡuān
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,
  nénɡ

  shí
  zhī
  zhū


  xìnɡ
  ;
  ;
  fānɡ
  biàn
  便
  zhuānɡ
  yán
  ɡù
  ,
  ,


  chénɡ
  mǎn
  滿
  ,
  ,
  wéi

  wéi

  。
  。


  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,
  dānɡ
  zhī

  shí
  shàn

  ,
  ,
  nǎi
  zhì
  nénɡ
  lìnɡ
  shí

  、
  、

  wèi
  、
  、
  shí


  ɡònɡ
  、
  、

  qiè


  jiē

  yuán
  mǎn
  滿
  ,
  ,
  shì
  ɡù

  děnɡ
  yīnɡ
  qín
  xiū
  xué
  。
  。


  lónɡ
  wánɡ
  ,
  ,  qiè
  chénɡ

  、
  、

  luò
  ,
  ,
  jiē  ér

  ān
  zhù
  ;
  ;

  qiè
  yào
  cǎo
  、
  、
  huì

  、
  、
  cónɡ
  lín
  ,
  ,

  jiē


  ér

  shēnɡ
  zhǎnɡ
  。
  。

  shí
  shàn
  dào
  ,
  ,  shì
  。
  。

  qiè
  rén
  tiān
  ,
  ,

  zhī
  ér

  ;
  ;

  qiè
  shēnɡ
  wén
  、
  、

  jué


  ,
  ,
  zhū


  hènɡ
  ,
  ,

  qiè


  ,
  ,
  xián
  ɡònɡ


  shí
  shàn


  ,
  ,
  ér

  chénɡ
  jiù
  。”
  。”


  shuō

  jīnɡ

  ,
  ,
  suō
  jié
  luó
  lónɡ
  wánɡ

  zhū

  zhònɡ
  ,
  ,

  qiè
  shì
  jiān
  tiān
  、
  、
  rén
  、
  、
  ā
  xiū
  luó
  děnɡ
  ,
  ,
  jiē

  huān

  ,
  ,
  xìn
  shòu
  fènɡ
  xínɡ
  。
  。

  回向偈:

  誦經功德殊勝行,無邊勝福皆回向

  普愿沉溺諸有情,速往無量光佛剎

  十方三世一切佛,一切菩薩摩訶薩

  摩訶般若波羅蜜

  回向偈:

  愿以此功德,莊嚴凈土

  上報四重恩,下濟三途苦

  若有見聞者,悉發菩提心

  盡此一報身,同生極樂國

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>