1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  普賢行愿品

  《普賢行愿品》的異譯很多。西晉·聶道真譯的《三曼陀跋陀羅菩薩經》,就大體概括了它的內容,似乎是它的異譯;不過因為翻譯的不甚善巧,譯文只有簡略的長行,與本經的文字外形不一致。本經的文字有長行、偈頌兩部份。長行的文勢,承《華嚴經》第三十九卷普賢菩薩贊佛功德偈而來。善財童子...[詳情]

  普賢行愿品注音版

  \

  普賢行愿品注音

  (本文注音“行”字讀音有多音)

  ěr
  shí

  xián

  ,
  ,
  chēng
  tàn

  lái
  shèng
  gōng


  ,
  ,
  gào
  zhū  shàn
  cái
  yán

  shàn
  nán

  ,
  ,

  lái
  gōng

  ,
  ,
  jiǎ
  shǐ
  使
  shí
  fāng

  qiè
  zhū

  ,
  ,
  jīng


  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù
  jié
  ,
  ,
  xiāng

  yǎn
  shuō
  ,
  ,


  qióng
  jìn
  。
  。
  ruò

  chéng
  jiù

  gōng

  mén
  ,
  ,
  yìng
  xiū
  shí
  zhòng
  guǎng

  hèng
  yuàn
  。
  。


  děng
  wéi
  shí
  ?
  ?


  zhě

  jìng
  zhū

  èr
  zhě
  chēng
  zàn

  lái

  sān
  zhě
  guǎng
  xiū
  gōng
  yǎng


  zhě
  chàn
  huǐ

  zhàng


  zhě
  suí

  gōng

  liù
  zhě
  qǐ ng
  zhuǎn

  lún


  zhě
  qǐng

  zhù
  shì


  zhě
  cháng
  suí

  xué

  jiǔ
  zhě
  héng
  shùn
  zhòng
  shēng

  shí
  zhě

  jiē
  huí
  xiàng
  。
  。

  shàn
  cái
  bái
  yán


  shèng
  ,
  ,
  yún


  jìng
  ,
  ,
  nǎi
  zhì
  huí
  xiàng
  ?
  ?


  xián


  gào
  shàn
  cái
  yán

  shàn
  nán

  ,
  ,
  yán

  jìng
  zhū

  zhě
  ,
  ,
  suǒ
  yǒu
  jìn

  jiè

  kōng
  jiè
  ,
  ,
  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè

  chà

  wēi
  chén
  shù
  zhū

  shì
  zūn
  ,
  ,  xián
  hèng
  yuàn


  ,
  ,
  shēn
  xīn
  xìn
  jiě
  ,
  ,

  duì

  qián
  ,
  ,


  qīng
  jìng
  shēn  ,
  ,
  cháng
  xiū

  jìng
  。
  。  suǒ
  ,
  ,
  jiē
  xiàn


  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù
  shēn
  。
  。


  shēn
  ,
  ,
  biàn  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù

  。
  。

  kōng
  jiè
  jìn
  ,
  ,


  nǎi
  jìn
  。
  。


  kōng
  jiè


  jìn

  ,
  ,  jìng

  yǒu
  qióng
  jìn
  。
  。

  shì
  nǎi
  zhì
  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng

  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn
  ,
  ,


  nǎi
  jìn
  。
  。
  ér
  zhòng
  shēng
  jiè
  nǎi
  zhì
  fán
  nǎo

  yǒu
  jìn

  ,
  ,  jìng

  yǒu
  qióng
  jìn
  。
  。
  niàn
  niàn
  xiāng

  ,
  ,

  yǒu
  jiàn
  duàn
  。
  。
  shēn  ,
  ,

  yǒu

  yàn
  。
  。  shàn
  nán

  ,
  ,
  yán
  chēng
  zàn

  lái
  zhě
  ,
  ,
  suǒ
  yǒu
  jìn

  jiè

  kōng
  jiè
  ,
  ,
  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè
  chà

  ,
  ,
  suǒ
  yǒu

  wēi


  chén
  zhōng
  ,
  ,
  jiē
  yǒu

  qiè
  shì
  jiān

  wēi
  chén
  shù

  。
  。  suǒ
  ,
  ,
  jiē
  yǒu


  hǎi
  huì
  wéi
  rào
  。
  。

  dāng


  shèn
  shēn
  shèng
  jiě
  ,
  ,
  xiàn
  qián
  zhī
  jiàn
  ,
  ,


  chū
  guò
  biàn
  cái
  tiān

  wēi
  miào
  shé
  gēn
  ,
  ,


  shé
  gēn
  ,
  ,
  chū

  jìn
  yīn
  shēng
  hǎi
  ,
  ,


  yīn
  shēng
  ,
  ,
  chū

  qiè
  yán

  hǎi
  ,
  ,
  chēng
  yáng
  zàn
  tàn

  qiè

  lái
  zhū
  gōng

  hǎi
  。
  。
  qióng
  wèi
  lái

  ,
  ,
  xiāng


  duàn
  。
  。
  jìn


  jiè
  ,
  ,


  zhōu
  biàn
  。
  。

  shì

  kōng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng

  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn
  ,
  ,

  zàn
  nǎi
  jìn
  。
  。
  ér

  kōng
  jiè
  nǎi
  zhì
  fán
  nǎo

  yǒu
  jìn

  ,
  ,


  zàn
  tàn

  yǒu
  qióng
  jìn
  。
  。
  niàn
  niàn
  xiāng

  ,
  ,

  yǒu
  jiàn
  duàn
  。
  。
  shēn  ,
  ,

  yǒu

  yàn
  。
  。  shàn
  nán

  ,
  ,
  yán
  guǎng
  xiū
  gōng
  yǎng
  zhě
  ,
  ,
  su ǒ
  yǒu
  jìn

  jiè

  kōng
  jiè
  ,
  ,
  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè

  chà

  wēi
  chén
  zhōng
  ,
  ,  yǒu

  qiè
  shì
  jiè

  wēi
  chén
  shù

  。
  。  suǒ
  ,
  ,
  zhǒng
  zhǒng


  hǎi
  huì
  wéi
  rào
  。
  。  xián
  hèng
  yuàn


  ,
  ,

  shēn
  xìn
  jiě
  ,
  ,
  xiàn
  qián
  zhī
  jiàn
  ,
  ,


  shàng
  miào
  zhū
  gōng
  yǎng

  ér
  wéi
  gōng
  yǎng
  。
  。
  suǒ
  wèi
  huá
  yún
  、
  、
  mán
  yún
  、
  、
  tiān
  yīn
  yuè
  yún
  、
  、
  tiān
  sǎn
  gài
  yún
  、
  、
  tiān

  fu
  yún
  、
  、
  tiān
  zhǒng
  zhǒng
  xiāng
  、
  、

  xiāng
  、
  、
  shāo
  xiāng
  、
  、

  xiāng
  ,
  ,

  shì
  děng
  yún
  ,
  ,


  liàng  shān
  wáng
  。
  。
  rán
  zhǒng
  zhǒng
  dēng
  ,
  ,

  dēng
  、
  、
  yóu
  dēng
  、
  、
  zhū
  xiāng
  yóu
  dēng
  ,
  ,


  dēng
  zhù  shān
  ,
  ,


  dēng
  yóu


  hǎi
  shuǐ
  。
  。


  shì
  děng
  zhū
  gōng
  yǎng

  ,
  ,
  cháng
  wéi
  gōng
  yǎng
  。
  。
  shàn
  nán

  ,
  ,
  zhū
  gōng
  yǎng
  zhōng
  ,
  ,

  gōng
  y ǎng
  zuì
  。
  。
  suǒ
  wèi

  shuō
  xiū
  xíng
  gōng
  yǎng
  、
  、


  zhòng
  shēng
  gōng
  yǎng
  、
  、
  shè
  shòu
  zhòng
  shēng
  gōng
  yǎng
  、
  、
  dài
  zhòng
  shēng

  gōng
  yǎng
  、
  、
  qín
  xiū
  shàn
  gēn
  gōng
  yǎng
  、
  、

  shě  gōng
  yǎng
  、
  、
  xīn
  gōng
  yǎng
  。
  。
  shàn
  nán

  ,
  ,

  qián
  gōng
  yǎng

  liàng
  gōng

  ,
  ,


  gōng
  yǎng

  niàn
  gōng

  ,
  ,
  bǎi
  fēn  ,
  ,
  qiān
  fēn  ,
  ,
  bǎi
  qiān

  zhī

  yóu

  fēn
  、
  、
  jiā
  luó
  fēn
  、
  、
  suàn
  fēn
  、
  、
  shù
  fēn
  、
  、

  fēn
  、
  、
  yōu


  shā
  tuó
  fēn
  ,
  ,
  。
  。  ?
  ?

  zhū

  lái
  zūn
  zhòng


  ,
  ,


  shuō
  xíng
  chū
  shēng
  zhū


  。
  。
  ruò
  zhū


  xíng

  gōng
  yǎng
  ,
  ,


  chéng
  jiù
  gōng
  yǎng

  lái
  。
  。

  shì
  xiū
  xíng
  ,
  ,
  shì
  zhēn
  gōng
  yǎng

  。
  。

  guǎng

  zuì
  shèng
  gōng
  yǎng
  ,
  ,

  kōng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng

  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn
  ,
  ,

  gòng
  nǎi
  jìn
  。
  。
  ér

  kōng
  jiè
  nǎi
  zhì
  fán
  nǎo


  jìn

  ,
  ,


  gōng
  yǎng


  yǒu
  jìn
  。
  。
  niàn
  niàn
  xiāng

  ,
  ,

  yǒu
  jiàn
  duàn
  。
  。
  shēn  ,
  ,

  yǒu

  yàn
  。
  。  shàn
  nán

  ,
  ,
  yán
  chàn
  chú

  zhàng
  zhě
  ,
  ,  niàn
  ,
  ,


  guò


  shǐ
  jié
  zhōng
  ,
  ,
  yóu
  tān
  chēn
  chī
  ,
  ,

  shēn
  kǒu

  ,
  ,
  zuò
  zhū
  è

  ,
  ,

  liàng

  biān
  。
  。
  ruò

  è

  yǒ u

  xiāng
  zhě
  ,
  ,
  jìn

  kōng
  jiè

  néng
  róng
  shòu
  。
  。

  jīn


  qīng
  jìng
  sān

  ,
  ,
  biàn


  jiè

  wēi
  chén
  chà
  ,
  ,

  qiè
  zhū  zhòng
  qián
  ,
  ,
  chéng
  xīn
  chàn
  huǐ
  ,
  ,
  hòu


  zào
  ,
  ,
  héng
  zhù
  jìng
  jiè

  qiè
  gōng

  。
  。

  shì

  kōng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng

  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn
  ,
  ,

  chàn
  nǎi
  jìn
  。
  。
  ér

  kōng
  jiè
  nǎi
  zhì
  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo


  jìn

  ,
  ,


  chàn
  huǐ

  yǒu
  qióng
  jìn
  。
  。
  niàn
  niàn
  xiāng

  ,
  ,

  yǒu
  jiàn
  duàn
  。
  。
  shēn  ,
  ,

  yǒu

  yàn
  。
  。  shàn
  nán

  ,
  ,
  yán
  suí

  gōng

  zhě
  ,
  ,
  suǒ
  yǒu
  jìn

  jiè

  kōng
  jiè
  ,
  ,
  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè

  chà

  wēi
  chén
  shù
  zhū


  lái
  ,
  ,
  cóng
  chū

  xīn
  ,
  ,
  wéi

  qiè
  zhì
  ,
  ,
  qín
  xiū


  ,
  ,


  shēn
  mìng
  ,
  ,
  jīng


  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù
  jié
  。
  。


  jié
  zhōng
  ,
  ,
  shě


  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù
  tóu

  shǒu

  。
  。

  shì

  qiè
  nán
  xíng

  xíng
  ,
  ,
  yuán
  mǎn
  滿
  zhǒng
  zhǒng

  luó

  mén
  ,
  ,
  zhèng

  zhǒng
  zhǒng


  zhì

  ,
  ,
  chéng
  jiù
  zhū


  shàng


  ,
  ,

  bān
  niè
  pán
  ,
  ,
  fēn

  shè

  。
  。
  suǒ
  yǒu
  shàn
  gēn
  ,
  ,

  jiē
  suí

  。
  。


  shí
  fāng

  qiè
  shì
  jiè
  ,
  ,
  liù


  shēng

  qiè
  zhǒng
  lèi
  ,
  ,
  suǒ
  yǒu
  gōng

  ,
  ,
  nǎi
  zhì

  chén
  ,
  ,

  jiē
  suí

  。
  。
  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè
  shēng
  wén


  zhī

  、
  、
  yǒu
  xué
  、
  、

  xué
  ,
  ,
  suǒ
  yǒu
  gōng

  ,
  ,

  jiē
  suí

  。
  。

  qiè


  su ǒ
  xiū

  liàng
  nán
  xíng

  xíng
  ,
  ,
  zhì
  qiú

  shàng
  zhèng
  děng


  ,
  ,
  guǎng

  gōng

  ,
  ,

  jiē
  suí

  。
  。

  shì

  kōng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng

  jìn
  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn
  ,
  ,


  suí


  yǒu
  qióng
  jìn
  。
  。
  niàn
  niàn
  xiāng

  ,
  ,

  yǒu
  jiàn
  duàn
  。
  。
  shēn  ,
  ,

  yǒu

  yàn
  。
  。

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>