1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  普門品

  《觀世音菩薩普門品》,簡稱《普門品》。原是《妙法蓮華經》里的一品,由于觀音信仰傳入中國日益盛行,所以它從漢文譯本內抽出來,成為便于受持讀誦的單行本。它的原本,似乎最初只有長行,所以在漢文譯本如晉竺法護的《正法華經》、姚秦鳩摩羅什的《妙法蓮華經》等中,此品全都是長行。...[詳情]

  觀世音菩薩普門品注音版

  \

  ěr
  shí

  jìn  、
  、

  cónɡ
  zuò

  ,
  ,
  piān
  tǎn
  yòu
  jiān
  ,
  ,

  zhǎnɡ
  xiànɡ

  、
  、
  ér
  zuò
  shì
  yán


  shì
  zūn
  ,
  ,
  guān
  shì
  yīn
  p ú

  、
  、


  yīn
  yuán
  、
  、
  mínɡ
  guān
  shì
  yīn


  gào

  jìn

  shàn
  nán

  ,
  ,
  ruò
  yǒu

  liànɡ
  bǎi
  qiān
  wàn

  zhònɡ
  shēnɡ
  、
  、
  shòu
  zhū

  nǎo
  ,
  ,
  wén
  shì
  guān
  shì
  yīn


  ,
  ,

  xīn
  chēnɡ
  mínɡ
  ,
  ,
  guān
  shì
  yīn  shí
  gu ān

  yīn
  shēnɡ
  ,
  ,
  jiē

  jiě
  tuō
  。
  。
  ruò
  yǒu
  chí
  shì
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  zhě
  ,
  ,
  shè


  huǒ
  ,
  ,
  huǒ

  nénɡ
  shāo
  ,
  ,
  yóu
  shì


  wēi
  shén


  。
  。
  ruò
  wéi

  shuǐ
  suǒ
  piāo
  ,
  ,
  chēnɡ

  mínɡ
  hào
  ,
  ,


  qiǎn
  chù
  。
  。
  ruò
  yǒu
  bǎ i
  qiān
  wàn

  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  wèi
  qiú
  jīn
  、
  、
  yín
  、
  、
  liú

  、
  、
  chē

  、
  、

  nǎo
  、
  、
  shān

  、
  、


  、
  、
  zhēn
  zhū
  、
  、
  děnɡ
  bǎo
  ,
  ,  hǎi
  ,
  ,
  jiǎ
  shǐ
  使
  hēi
  fēnɡ
  chuī

  chuán
  fǎnɡ
  、
  、
  piāo
  duò
  luó
  chà
  guǐ
  guó
  ,
  ,

  zhōnɡ
  ruò
  yǒu
  nǎi
  zhì

  rén
  、
  、
  chēnɡ
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  zhě
  ,
  ,
  shì
  zhū
  rén
  děnɡ
  ,
  ,
  jiē

  jiě
  tuō
  luó
  chà
  zhī
  nàn
  。
  。

  shì
  yīn
  yuán
  ,
  ,
  mínɡ
  guān
  shì
  yīn
  。
  。


  ruò

  yǒu
  rén
  、
  、
  lín
  dān ɡ
  bèi
  hài
  ,
  ,
  chēnɡ
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  zhě
  ,
  ,

  suǒ
  zhí
  dāo
  zhànɡ
  、
  、
  xún
  duàn
  duàn
  huài
  ,
  ,
  ér

  jiě
  tuō
  。
  。
  ruò
  sān
  qiān

  qiān
  guó

  ,
  ,
  mǎn
  滿
  zhōnɡ

  chā
  、
  、
  luó
  chà
  ,
  ,

  lái
  nǎo
  rén
  ,
  ,
  wén

  chēnɡ
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  zhě
  ,
  ,
  shì
  zhū
  è
  guǐ
  、
  、
  shànɡ

  né nɡ

  è
  yǎn
  shì
  zhī
  ,
  ,
  kuànɡ

  jiā
  hài
  。
  。
  shè

  yǒu
  rén
  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  zu ì
  、
  、
  ruò

  zuì
  ,
  ,
  chǒu
  xiè
  、
  、
  jiā
  suǒ
  、
  、
  jiǎn


  shēn
  ,
  ,
  chēnɡ
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  zhě
  ,
  ,
  jiē

  duàn
  huài
  ,
  ,


  jiě
  tuō
  。
  。
  ruò
  sān
  qiān

  qiān
  guó

  、
  、
  mǎn
  滿
  zhōnɡ
  yuàn
  zéi
  ,
  ,
  yǒu

  shānɡ
  zhǔ
  ,
  ,
  jiānɡ
  zhū
  shānɡ
  rén
  ,
  ,

  chí
  zhònɡ
  bǎo
  、
  、
  jīnɡ
  guò
  xiǎn

  ,
  ,

  zhōnɡ

  rén
  、
  、
  zuò
  shì
  chànɡ
  yán


  zhū
  shàn
  nán

  、
  、


  kǒnɡ

  ,
  ,

  děnɡ
  yīnɡ
  dānɡ

  xīn
  chēnɡ
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  hào
  ,
  ,
  shì


  nénɡ


  wèi
  shī

  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,

  děnɡ
  ruò
  chēnɡ
  mínɡ
  zhě
  ,
  ,


  yuàn
  zéi
  、
  、
  dānɡ

  jiě
  tuō
  。
  。

  zhònɡ
  shānɡ
  rén
  wén
  ,
  ,


  shēnɡ
  yán


  nán

  guān
  shì
  yīn


  。
  。
  chēnɡ

  mínɡ

  ,
  ,


  jiě
  tuō
  。
  。  jìn

  ,
  ,
  guān
  shì
  yīn

  wēi
  shén
  zhī

  、
  、
  wēi
  wēi

  shì
  。
  。


  ruò
  yǒu
  zhònɡ
  shēnɡ
  、
  、
  duō

  yín

  ,
  ,
  chánɡ
  niàn
  gōnɡ
  jìnɡ
  guān
  shì
  yīn


  ,
  ,
  biàn
  便  。
  。
  ruò
  duō
  chēn
  huì
  ,
  ,
  chánɡ
  niàn
  gōnɡ
  jìnɡ
  guān
  shì
  yīn


  ,
  ,
  biàn
  便


  chēn
  。
  。
  ruò
  duō

  chī
  ,
  ,
  chánɡ
  niàn
  gōnɡ
  jìnɡ
  guān
  shì
  yīn


  ,
  ,
  biàn
  便


  chī
  。
  。

  jìn

  ,
  ,
  guān
  shì
  yīn


  、
  、
  yǒu

  shì
  děnɡ

  wēi
  shén

  ,
  ,
  duō
  suǒ
  ráo

  ,
  ,
  shì

  zhònɡ
  shēnɡ
  、
  、
  chánɡ
  yīnɡ
  xīn
  niàn
  。
  。
  ruò
  yǒu

  rén
  、
  、
  shè

  qiú
  nán
  ,
  ,

  bài
  gōnɡ
  yǎnɡ
  guān
  shì
  yīn


  ,
  ,
  biàn
  便
  shēnɡ


  zhì
  huì
  zhī
  nán
  ,
  ,
  shè

  qiú

  ,
  ,
  biàn
  便
  shēnɡ
  duān
  zhènɡ
  yǒu
  xiānɡ
  zhī

  ,
  ,

  宿
  zhí

  běn
  ,
  ,
  zhònɡ
  rén
  ài
  jìnɡ
  。
  。

  jìn

  ,
  ,
  guān
  shì
  yīn


  yǒu

  shì

  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  zhònɡ
  shēnɡ
  、
  、
  gōnɡ
  jìnɡ

  bài
  guān
  shì
  yīn


  ,
  ,


  tánɡ
  juān
  ,
  ,
  shì

  zhònɡ
  shēnɡ
  jiē
  yīnɡ
  shòu
  chí
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  hào
  。
  。  jìn

  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  rén
  、
  、
  shòu
  chí
  liù
  shí
  èr

  hénɡ

  shā


  mínɡ
  zi
  ,
  ,

  jìn
  xínɡ
  gōnɡ
  yǎnɡ
  yǐn
  shí
  、
  、

  fu
  、
  、


  、
  、

  yào
  ,
  ,  yún
  h é
  ,
  ,
  shì
  shàn
  nán

  、
  、
  shàn

  r én
  、
  、
  gōnɡ

  duō
  fǒu
  ?
  ?


  jìn

  yán


  shèn
  duō
  ,
  ,
  shì
  zūn
  。
  。


  yán


  ruò

  yǒu
  rén
  、
  、
  shòu
  chí
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  hào
  ,
  ,
  nǎi
  zhì

  shí

  bài
  、
  、
  gōnɡ
  yǎnɡ
  ,
  ,
  shì
  èr
  rén

  ,
  ,
  zhènɡ
  děnɡ


  ,
  ,

  bǎi
  qiān
  wàn

  jié
  、
  、


  qiónɡ
  jìn
  ,
  ,

  jìn

  ,
  ,
  shòu
  chí
  guān
  shì
  yīn


  mínɡ
  hào
  ,
  ,


  shì

  liànɡ

  biān


  zhī

  。
  。


  jìn  bái

  yán


  shì
  zūn
  ,
  ,
  guān
  shì
  yīn


  yún

  yóu

  suō

  shì
  jiè
  ,
  ,
  yún

  ér
  wéi
  zhònɡ
  shēnɡ
  shuō

  ,
  ,
  fānɡ
  biàn
  便
  zhī

  ,
  ,

  shì
  yún

  ?
  ?


  gào

  jìn

  shàn
  nán

  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  guó

  zhònɡ
  shēnɡ
  、
  、
  yīnɡ


  shēn


  zhě
  ,
  ,
  guān
  shì
  yīn  xiàn

  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ


  zhī

  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn

  zhī

  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  shēnɡ
  wén
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn
  shēnɡ
  wén
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  fàn
  wánɡ
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn
  fàn
  wánɡ
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ


  shì
  shēn


  zh ě
  ,
  ,

  xiàn

  shì
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ


  zài
  tiān
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn

  zài
  tiān
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ  zài
  tiān
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn


  zài
  tiān
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  tiān

  jiānɡ
  jūn
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn
  tiān

  jiānɡ
  jūn
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ


  shā
  mén
  shēn

  d ù
  zhě
  ,
  ,

  xiàn

  shā
  mén
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  xiǎo
  wánɡ
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn
  xiǎo
  wánɡ
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  zhǎnɡ
  zhě
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn
  zhǎnɡ
  zhě
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ


  shì
  shēn


  zh ě
  ,
  ,

  xiàn

  shì
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  zǎi
  guān
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn
  zǎi
  guān
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ


  luó
  mén
  shēn

  d ù
  zhě
  ,
  ,

  xiàn

  luó
  mén
  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ


  qiū
  、
  、

  qiū

  、
  、
  yōu

  sāi
  、
  、
  yōu


  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn

  qiū
  、
  、

  qiū

  、
  、
  yōu

  sāi
  、
  、
  yōu


  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  zhǎnɡ
  zhě
  、
  、

  shì
  、
  、
  zǎi
  guān
  、
  、

  luó
  mén


  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn


  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  tónɡ
  nán
  、
  、
  tónɡ

  shēn


  zhě
  ,
  ,

  xiàn
  tónɡ
  nán
  、
  、
  tónɡ

  shēn
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  tiān
  lónɡ
  、
  、

  chā
  、
  、
  qián


  、
  、
  ā
  xiū
  luó
  、
  、
  jiā
  lóu
  luó
  、
  、
  jǐn

  luó
  、
  、

  hóu
  luó
  qié
  、
  、
  rén
  fēi
  rén
  děnɡ
  shēn


  zhě
  ,
  ,

  jiē
  xiàn
  zhī
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  yīnɡ

  zhí
  jīn
  gānɡ
  shén


  zhě
  ,
  ,

  xiàn
  zhí
  jīn
  gānɡ
  shén
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。  jìn

  ,
  ,
  shì
  guān
  shì
  yīn


  chénɡ
  jiù

  shì
  gōnɡ

  ,
  ,

  zhǒnɡ
  zhǒnɡ
  xínɡ
  、
  、
  yóu
  zhū
  guó

  ,
  ,

  tuō
  zhò nɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  shì


  děnɡ
  yīnɡ
  dānɡ

  xīn
  gōnɡ
  yǎnɡ
  guān
  shì
  yīn


  。
  。
  shì
  guān
  shì
  yīn

  ,
  ,


  wèi

  nán
  zhī
  zhōnɡ
  、
  、
  nénɡ
  shī

  wèi
  ,
  ,
  shì


  suō

  shì
  jiè
  、
  、
  jiē
  hào
  zhī
  wéi
  shī

  wèi
  zhě
  。
  。


  jìn  bái

  yán


  shì
  zūn
  ,
  ,

  jīn
  dānɡ
  gōnɡ
  yǎnɡ
  guān
  shì
  yīn


  。
  。


  jiě
  jǐnɡ
  zhònɡ
  bǎo
  zhū
  yīnɡ
  luò
  、
  、
  jià
  zhí
  bǎi
  qiān
  liǎnɡ
  jīn
  ,
  ,
  ér


  zhī
  ,
  ,
  zuò
  shì
  yán


  rén
  zhě
  ,
  ,
  shòu


  shī
  zhēn
  bǎo
  yīnɡ
  luò
  。
  。

  shí
  guān
  shì
  yīn  kěn
  shòu
  zhī
  。
  。

  jìn


  bái
  guān
  shì
  yī n


  yán


  rén
  zhě
  ,
  ,
  mǐn

  děnɡ

  ,
  ,
  shòu

  yīnɡ
  luò
  。
  。

  ěr
  shí

  gào
  guān
  shì
  yīn
  p ú  dānɡ
  mǐn


  jìn  、
  、


  zh ònɡ
  tiān
  lónɡ
  、
  、

  chā
  、
  、
  qián


  、
  、
  ā
  xiū
  luó
  、
  、
  jiā
  lóu
  luó
  、
  、
  jǐn

  luó
  、
  、

  hóu
  luó
  qié
  、
  、
  rén
  fēi
  rén
  děnɡ

  ,
  ,
  shòu
  shì
  yīnɡ
  luò
  。
  。


  shí
  guān
  shì
  yīn


  mǐn
  zhū

  zhònɡ
  、
  、


  tiān
  lónɡ
  、
  、
  rén
  fēi
  r én
  děnɡ
  ,
  ,
  shòu

  yīnɡ
  luò
  ,
  ,
  fēn
  zuò
  èr
  fēn
  ,
  ,

  fēn
  fèn ɡ
  shì
  jiā
  móu


  ,
  ,

  fēn
  fènɡ
  duō
  bǎo


  。
  。  jìn

  ,
  ,
  guān
  shì
  yīn


  yǒu

  shì

  zài
  shén

  ,
  ,
  yóu

  suō

  shì
  jiè
  。
  。

  ěr
  shí

  jìn

  wèn
  yuē


  shì
  zūn
  miào
  xiānɡ

  ,
  ,

  jīn
  chóng
  wèn

  ,
  ,  yīn
  yuán
  ,
  ,
  mínɡ
  wéi
  guān
  shì
  yīn
  ?
  ?  miào
  xiānɡ
  zūn
  ,
  ,

  d á

  jìn

  。
  。

  tīnɡ
  guān
  yīn
  xínɡ
  ,
  ,
  shàn
  yīnɡ
  zhū
  fānɡ
  suǒ
  ,
  ,
  hónɡ
  shì
  shēn

  hǎi
  ,
  ,

  jié  ,
  ,
  shì
  duō
  qiān


  ,
  ,


  qīnɡ
  jìnɡ
  yuàn
  。
  。

  wéi

  lüè
  shuō
  ,
  ,
  wén
  mí nɡ

  jiàn
  shēn
  ,
  ,
  xīn
  niàn

  kōnɡ
  guò
  ,
  ,
  nénɡ
  miè
  zhū
  yǒu

  。
  。
  jiǎ
  shǐ
  使
  xìnɡ
  hài

  ,
  ,
  tuī
  luò

  huǒ
  kēnɡ
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  huǒ
  kēnɡ
  biàn
  chénɡ
  chí
  。
  。
  huò
  piāo
  liú

  hǎi
  ,
  ,
  lónɡ

  zhū
  guǐ
  nán
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,

  lànɡ

  nénɡ

  。
  。
  huò
  zài


  fēnɡ
  、
  、
  wéi
  ré n
  suǒ
  tuī
  duò
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,  kōnɡ
  zhù
  。
  。
  huò
  bèi
  è
  rén
  zhú
  ,
  ,
  duò
  luò
  jīn
  gānɡ
  shān
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,

  nénɡ
  sǔn

  máo
  。
  。
  huò
  zhí
  yuàn
  zéi
  rào
  ,
  ,

  zhí
  dāo
  jiā
  hài
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  xián  xīn
  。
  。
  huò
  zāo
  wánɡ
  nán

  ,
  ,
  lín
  x ínɡ

  shòu
  zhōnɡ
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  dāo
  xún
  duàn
  duàn
  huài
  。
  。
  huò
  qiú
  jìn
  jiā
  suǒ
  ,
  ,
  shǒu

  bèi
  chǒu
  xiè
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  shì
  rán

  jiě
  tuō
  。
  。
  zhòu

  zhū

  yào
  、
  、
  suǒ

  hài
  shēn
  zhě
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  hái
  zhuó

  běn
  rén
  。
  。
  huò

  è
  luó
  chà
  、
  、

  lónɡ
  zhū
  guǐ
  děnɡ
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  shí


  gǎn
  hài
  。
  。
  ruò
  è
  shòu
  wéi
  rào
  ,
  ,


  zhǎo


  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,

  zǒu

  biān
  fānɡ
  。
  。
  yuán
  shé


  xiē
  ,
  ,


  yān
  huǒ
  rán
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  xún
  shēnɡ

  huí

  。
  。
  yún
  léi

  chè
  diàn
  ,
  ,
  jiànɡ
  báo
  shù


  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  yìnɡ
  shí

  xiāo
  sàn
  。
  。

  zhònɡ
  shēnɡ
  bèi
  kùn
  è
  ,
  ,

  liànɡ


  shēn
  ,
  ,
  guān
  yīn
  miào
  zhì

  ,
  ,
  nénɡ
  jiù
  shì
  jiān

  。
  。


  shén
  tōnɡ

  ,
  ,
  guǎnɡ
  xiū
  zhì
  fānɡ
  biàn
  便
  ,
  ,
  shí
  fānɡ
  zhū
  guó

  ,
  ,

  chà

  xiàn
  shēn
  。
  。
  zhǒnɡ
  zhǒnɡ
  zhū
  è

  ,
  ,

  y ù
  guǐ
  chù
  shenɡ
  ,
  ,
  shēnɡ
  lǎo
  bìnɡ


  ,
  ,

  jiàn

  lìnɡ
  miè
  。
  。
  zhēn
  guān
  qīnɡ
  jìnɡ
  guān
  ,
  ,
  guǎnɡ

  zhì
  huì
  guān
  ,
  ,
  bēi
  guān


  guān
  ,
  ,
  chánɡ
  yuàn
  chánɡ
  zhān
  yǎnɡ
  。
  。

  gòu
  qīnɡ
  jìnɡ
  guānɡ
  、
  、
  huì


  zhū
  àn
  ,
  ,
  nénɡ

  zāi
  fēnɡ
  huǒ
  ,
  ,

  mínɡ
  zhào
  shì
  jiān
  。
  。
  bēi

  jiè
  léi
  zhèn
  ,
  ,


  miào

  yún
  ,
  ,
  shù
  gān  ,
  ,
  miè
  chú
  fán
  nǎo
  yàn
  。
  。
  zhènɡ
  sònɡ
  jīnɡ
  guān
  chù
  ,
  ,

  wèi
  jūn
  zhèn
  zhōnɡ
  ,
  ,
  niàn

  guān
  yīn

  ,
  ,
  zhònɡ
  yuàn

  tuì
  退
  sàn
  。
  。
  miào
  yīn
  guān
  shì
  yīn
  、
  、
  fàn
  yīn
  hǎi
  cháo
  yīn
  ,
  ,
  shènɡ

  shì
  jiān
  yīn
  ,
  ,
  shì


  chánɡ
  niàn
  。
  。
  niàn
  niàn

  shēnɡ

  。
  。
  guān
  shì
  yīn
  jìnɡ
  shènɡ
  ,
  ,


  nǎo

  è
  、
  、
  nénɡ
  wéi
  zuò


  。
  。


  qiè
  gōnɡ

  ,
  ,

  yǎn
  shì
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,


  hǎi

  liànɡ
  ,
  ,
  shì

  yīnɡ
  dǐnɡ

  。
  。

  ěr
  shí
  chí
  cónɡ
  zuò

  ,
  ,
  qián
  bái

  yán


  shì
  zūn
  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  zhònɡ
  shēnɡ
  、
  、
  wén
  shì
  guān
  shì
  yīn


  p ǐn
  、
  、

  zɑi
  zhī

  ,
  ,

  mén
  shì
  xiàn
  shén
  tōnɡ

  zhě
  ,
  ,
  dānɡ
  zhī
  shì
  rén
  gōnɡ


  shǎo
  。
  。


  shuō
  shì

  mén
  pǐn
  shí
  ,
  ,
  zhònɡ
  zhōnɡ

  wàn

  qiān
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  jiē


  děnɡ
  děnɡ
  ā
  nòu
  du ō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  。
  。

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>