1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  阿彌陀經

  佛教經典。亦稱《小無量壽經》,簡稱《小經》。與《無量壽經》、《觀無量壽經》合稱凈土三經。一般認為在1~2世紀印度貴霜王朝時期已流行于犍陀羅地區!栋浲咏洝肥轻屽饶材岱鹪趹x薩羅國舍衛城的南方祇園精舍,與長老舍利弗等十六位大弟子及文殊等大菩薩以及諸多佛弟子而說的經典。..[詳情]

  當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 阿彌陀經 >

  佛說阿彌陀經注音版

  \

   姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
   南無本師釋迦牟尼佛(三稱)

  【開經偈】

   無上甚深微妙法,百千萬劫難遭遇,
   我今見聞得受持,愿解如來真實義。

  【蓮池贊】

   蓮池海會,彌陀如來,觀音勢至坐蓮臺,接引上金階,大誓弘開,普愿離塵埃。
   南無蓮池海會佛菩薩(三稱三拜)
   南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛(三稱)

  佛說阿彌陀經


  shì

  wén
  ,
  ,

  shí
  ,
  ,

  zài
  shè
  wèi
  guó
  ,
  ,

  shù  yuán
  。
  。  qiū
  sēng
  ,
  ,
  qiān
  èr
  bǎi

  shí
  rén

  ,
  ,
  jiē
  shì

  ā
  luó
  hàn
  ,
  ,
  zhòng
  suǒ
  zhī
  shì

  zhǎng
  lǎo
  shè


  ,
  ,  jiān
  lián
  ,
  ,


  jiā
  shè
  ,
  ,


  jiā
  zhān
  yán
  ,
  ,  chī
  luó
  ,
  ,


  duō
  ,
  ,
  zhōu

  pán
  tuó
  qié
  ,
  ,
  nán
  tuó
  ,
  ,
  ā
  nán
  tuó
  ,
  ,
  luó
  hóu
  luó
  ,
  ,
  jiāo
  fàn


  ,
  ,
  bīn
  tóu


  luó
  duò
  ,
  ,
  jiā
  liú
  tuó

  ,
  ,


  jié
  bīn

  ,
  ,


  luó
  ,
  ,
  ā
  nóu
  lóu
  tuó
  ,
  ,

  shì
  děng
  zhū  。
  。
  bìng
  zhū


  wén
  shū
  shī


  wáng

  ,
  ,
  ā

  duō
  p ú

  ,
  ,
  qián
  tuó
  ,
  ,
  cháng
  jīng
  jìn


  ,
  ,


  shì
  děng
  zhū  。
  。

  shì

  huán
  yīn
  děng
  ,
  ,

  liàng
  zhū
  tiān

  zhòng

  。
  。

  ěr
  shí

  gào
  zhǎng
  lǎo
  shè


  ,
  ,
  cóng
  shì

  西
  fāng
  ,
  ,
  guò
  shí
  wàn  ,
  ,
  yǒu
  shì
  jiè
  míng
  yuē


  。
  。


  yǒu

  ,
  ,
  hào
  ā

  tuó
  ,
  ,
  jīn
  xiàn
  zài
  shuō

  。
  。
  shè


  ,
  ,
  míng
  wéi


  ?
  ?

  guó
  zhòng
  shēng
  ,
  ,

  yǒu
  zhòng

  ,
  ,
  dàn
  shòu
  zhū

  ,
  ,

  míng


  。
  。
  yòu
  shè


  ,
  ,


  guó

  ,
  ,

  chóng
  lán
  shǔn
  ,
  ,

  chóng
  luó
  wǎng
  ,
  ,

  chóng
  háng
  shù
  ,
  ,
  jiē
  shì

  bǎo
  zhōu

  wéi
  rào
  ,
  ,
  shì


  guó
  míng
  wéi


  。
  。
  yòu
  shè


  ,
  ,


  guó

  ,
  ,
  yǒu

  bǎo
  chí
  ,
  ,

  gōng

  shuǐ
  chōng
  mǎn
  滿

  zhōng
  。
  。
  chí

  chún

  jīn
  shā


  。
  。

  biān
  jiē
  dào
  ,
  ,
  jīn
  、
  、
  yín
  、
  、
  liú

  、
  、  chéng
  。
  。
  shàng
  yǒu
  lóu

  ,
  ,


  jīn
  、
  、
  yín
  、
  、
  liú

  、
  、


  、
  、
  chē

  、
  、
  chì
  zhū
  、
  、

  nǎo
  ér
  yán
  shì
  zhī
  。
  。
  chí
  zhōng
  lián
  huā
  ,
  ,


  chē
  lún
  ,
  ,
  qīng

  qīng
  guāng
  ,
  ,
  huáng

  huáng
  guāng
  ,
  ,
  chì

  chì
  guāng
  ,
  ,
  bái

  bái
  guāng
  ,
  ,
  wēi
  miào
  xiāng
  jié
  。
  。
  shè


  ,
  ,


  guó

  ,
  ,
  chéng
  jiù

  shì
  gōng

  zhuāng
  yán
  。
  。
  yòu
  shè


  ,
  ,


  guó

  ,
  ,
  cháng
  zuò
  tiān
  yuè
  ,
  ,
  huáng
  jīn
  wéi

  ,
  ,
  zhòu

  liù
  shí
  ,
  ,

  tiān
  màn
  tuó
  luó
  huā
  。
  。


  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  cháng

  qīng
  dàn
  ,
  ,
  ,
  ,
  ch éng
  zhòng
  miào
  huā
  ,
  ,
  gòng
  yǎng

  fāng
  shí
  wàn


  。
  。


  shí
  shí
  ,
  ,
  huán
  dào
  běn
  guó
  ,
  ,
  fǎn

  jīng
  xíng
  。
  。
  shè


  ,
  ,


  guó

  ,
  ,
  chéng
  jiù

  shì
  gōng

  zhuāng
  yán
  。
  。


  shè


  ,
  ,

  guó
  cháng
  yǒu
  zhǒng
  zhǒng

  miào


  zhī
  niǎo

  bái

  、
  、
  kǒng
  què
  、
  、
  yīng

  、
  、
  shè

  、
  、
  jiā
  líng
  pín
  qié
  、
  、
  gòng
  mìng
  zhī
  niǎo
  。
  。
  shì
  zhū
  zhòng
  niǎo
  ,
  ,
  zhòu

  liù
  shí
  ,
  ,
  chū


  yīn
  ,
  ,

  yīn
  yǎn
  chàng

  gēn
  、
  、


  、
  、  fēn
  、
  、

  shèng
  dào
  fēn
  ,
  ,

  shì
  děng

  。
  。


  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  wén
  shì
  yīn

  ,
  ,
  jiē

  niàn

  、
  、
  niàn

  、
  、
  niàn
  sēng
  。
  。
  shè


  ,
  ,


  wèi

  ni ǎo
  ,
  ,
  shí
  shì
  zuì
  bào
  suǒ
  shēng
  。
  。
  suǒ

  zhě

  ?
  ?


  guó

  ,
  ,

  sān
  è
  dào
  。
  。
  shè


  。
  。


  guó

  ,
  ,
  shàng

  è
  dào
  zhī
  míng
  ,
  ,

  kuàng
  yǒu
  shí
  。
  。
  shì
  zhū
  zhòng
  niǎo
  ,
  ,
  jiē
  shì
  ā

  tuó

  ,
  ,

  lìng

  yīn
  xuān
  liú
  ,
  ,
  biàn
  huà
  suǒ
  zuò
  。
  。
  shè


  。
  。


  guó

  ,
  ,
  wēi
  fēng
  chuī
  dòng
  zhū
  bǎo
  hàng
  shù
  ,
  ,

  bǎo
  luó
  wǎng
  ,
  ,
  chū
  wēi
  miào
  yīn
  ,
  ,


  bǎi
  qiān
  zhǒng
  yuè
  ,
  ,
  tóng
  shí

  zuò
  。
  。
  wén
  shì
  yīn
  zhě
  ,
  ,

  rán
  jiē
  shēng
  niàn

  、
  、
  niàn

  、
  、
  niàn
  sēng
  zhī
  xīn
  。
  。
  shè


  。
  。


  guó

  ,
  ,
  chéng
  jiù

  shì
  gōng

  zhuāng
  yán
  。
  。

  shè


  ,
  ,  yún

  ,
  ,
  hào
  ā

  tuó
  ?
  ?
  shè


  ,
  ,


  guāng
  míng

  liàng
  ,
  ,
  zhào
  shí
  fāng
  guó
  ,
  ,

  suǒ
  zhàng
  ài
  ,
  ,
  shì

  hào
  wéi
  ā

  tuó
  。
  。
  yòu
  shè


  ,
  ,


  shòu
  mìng
  ,
  ,


  rén
  mín
  ,
  ,

  liàng

  biān
  ā
  sēng

  jié
  ,
  ,

  míng
  ā

  tuó
  。
  。
  shè


  ,
  ,
  ā

  tuó

  ,
  ,
  ché ng


  lái
  ,
  ,

  jīn
  shí
  jié
  。
  。
  yòu
  shè


  ,
  ,


  yǒu

  liàng

  biān
  shēng
  wén


  ,
  ,
  jiē
  ā
  luó
  hàn
  ,
  ,
  fēi
  shì
  suàn
  shù
  zhī
  suǒ
  néng
  zhī
  。
  。
  zhū


  zhòng
  ,
  ,  shì
  。
  。
  shè


  ,
  ,


  gu ó

  ,
  ,
  chéng
  jiù

  shì
  gōng

  zhuāng
  yán
  。
  。
  yòu
  shè


  ,
  ,


  guó

  ,
  ,
  zh òng
  shēng
  shēng
  zhě
  ,
  ,
  jiē
  shì
  ā


  zhì
  。
  。

  zhōng
  duō
  yǒu

  shēng

  chù
  ,
  ,

  shù
  shèn
  duō
  ,
  ,
  fēi
  shì
  suàn
  shù
  suǒ
  néng
  zhī
  zhī
  ,
  ,
  dàn  liàng

  biān
  ā
  sēng

  shuō
  。
  。
  shè


  ,
  ,
  zhòng
  shēng
  wén
  zhě
  ,
  ,
  yīng
  dāng

  yuàn
  ,
  ,
  yuàn
  shēng

  guó
  。
  。
  suǒ

  zhě

  ?
  ?  shì
  zhū
  shàng
  shàn
  rén

  huì

  chù
  。
  。
  shè


  ,
  ,  shǎo
  shàn
  gēn
  、
  、


  、
  、
  yīn
  yuán
  ,
  ,

  shēng

  guó
  。
  。
  shè


  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  shàn
  nán

  、
  、
  shàn

  rén
  ,
  ,
  wén
  shuō
  ā

  tuó

  ,
  ,
  zhí
  chí
  míng
  hào
  ,
  ,
  ruò


  、
  、
  ruò
  èr

  、
  、
  ruò
  s ān

  、
  、
  ruò


  、
  、
  ruò


  、
  、
  ruò
  liù

  、
  、
  ruò


  ,
  ,

  xīn

  luàn
  。
  。

  rén
  lín
  mìng
  zhōng
  shí
  ,
  ,
  ā

  tuó


  zh ū
  shèng
  zhòng
  ,
  ,
  xiàn
  zài

  qián
  。
  。
  shì
  rén
  zhōng
  shí
  ,
  ,
  xīn

  diān
  dǎo
  ,
  ,


  wǎng
  shēng
  ā

  tuó  guó

  。
  。
  shè


  ,
  ,
  w ǒ
  jiàn
  shì

  ,
  ,

  shuō

  yán
  。
  。
  ruò
  yǒu
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  wén
  shì
  shuō
  zhě
  ,
  ,
  yīng
  dāng

  yuàn
  ,
  ,
  shēng

  guó

  。
  。

  shè


  ,
  ,


  jīn
  zhě
  ,
  ,
  zàn
  tàn
  ā

  tuó

  gōng

  zhī

  。
  。
  dōng
  fāng

  yǒu
  ā
  chù


  、
  、


  xiàng

  、
  、
  、
  、


  guāng

  、
  、
  miào
  yīn

  ,
  ,

  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  ,
  ,  guó
  ,
  ,
  chū
  guǎng
  cháng
  shé
  xiàng
  ,
  ,
  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  ,
  ,
  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng

  ,
  ,

  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng
  。
  。

  shè


  ,
  ,
  nán
  fāng
  shì
  ji è
  yǒu

  yuè
  dēng

  、
  、
  míng
  wén
  guāng

  、
  、

  yàn
  jiān

  、
  、


  dēng

  、
  、
  w ú
  liàng
  jīng
  jìn

  ,
  ,

  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  ,
  ,  guó
  ,
  ,
  chū
  guǎng
  cháng
  shé
  xiàng
  ,
  ,
  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  ,
  ,
  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng

  ,
  ,

  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng
  。
  。

  shè


  ,
  ,

  西
  fāng
  shì
  jiè
  yǒu

  liàng
  shòu

  、
  、

  liàng
  xiàng

  、
  、

  liàng
  chuáng

  、
  、

  guāng

  、
  、

  míng

  、
  、
  bǎo
  xiàng

  、
  、
  jìng
  guāng

  ,
  ,

  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  ,
  ,  guó
  ,
  ,
  chū
  guǎng
  cháng
  shé
  xiàng
  ,
  ,
  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  ,
  ,
  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng

  ,
  ,
  y í
  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng
  。
  。

  shè


  ,
  ,
  běi
  fāng
  shì
  ji è
  yǒu
  yàn
  jiān

  、
  、
  zuì
  shèng
  yīn

  、
  、
  nán


  、
  、

  shēng

  、
  、
  wǎng
  míng

  ,
  ,

  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  ,
  ,  guó
  ,
  ,
  chū
  guǎng
  cháng
  shé
  xiàng
  ,
  ,
  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  ,
  ,
  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng

  ,
  ,

  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng
  。
  。

  shè


  ,
  ,
  xià
  fāng
  shì
  ji è
  yǒu
  shī


  、
  、
  míng
  wén

  、
  、
  míng
  guāng

  、
  、  、
  、

  chuáng

  、
  、
  chí


  ,
  ,

  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  ,
  ,  guó
  ,
  ,
  chū
  guǎng
  cháng
  shé
  xiàng
  ,
  ,
  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  ,
  ,
  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng

  ,
  ,
  y í
  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng
  。
  。

  shè


  ,
  ,
  shàng
  fāng
  shì
  jiè
  yǒu
  fàn
  yīn

  、
  、
  xiù
  宿
  wáng

  、
  、
  xiāng
  shàng

  、
  、
  xiāng
  guāng

  、
  、

  yàn
  jiān

  、
  、


  bǎo
  huā
  yǎn
  shēn

  、
  、
  suō
  luó
  shù
  wáng

  、
  、
  bǎo
  huā


  、
  、
  jiàn

  qiè


  、
  、  shān

  ,
  ,

  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  ,
  ,  guó
  ,
  ,
  chū
  guǎng
  cháng
  shé
  xiàng
  ,
  ,
  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  ,
  ,
  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng

  ,
  ,

  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng
  。
  。

  shè


  ,
  ,  yún

  ,
  ,


  míng
  wéi

  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng
  ?
  ?
  shè


  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  shàn
  nán

  、
  、
  shàn

  rén
  ,
  ,
  wén
  shì
  jīng
  shòu
  chí
  zhě
  ,
  ,

  wén
  zhū

  míng
  zhě
  ,
  ,
  shì
  zhū
  shàn
  nán

  、
  、
  shàn

  rén
  ,
  ,
  jiē
  wéi

  qiè
  zhū

  zhī
  suǒ

  niàn
  ,
  ,
  jiē


  tuì
  退
  zhuǎn

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  。
  。
  shì

  shè


  ,
  ,

  děng
  jiē
  dāng
  xìn
  shòu


  ,
  ,

  zhū

  suǒ
  shuō
  。
  。

  shè


  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  rén


  yuàn
  、
  、
  jīn

  yuàn
  、
  、
  dāng

  yuàn
  ,
  ,

  shēng
  ā

  tuó

  guó
  zhě
  ,
  ,
  shì
  zhū
  rén
  děng
  ,
  ,
  jiē


  tuì
  退
  zhuǎn

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  。
  。


  guó

  ,
  ,
  ruò

  shēng
  、
  、
  ruò
  jīn
  shēng
  、
  、
  ruò
  dāng
  shēng
  。
  。
  shì

  shè


  ,
  ,
  zhū
  shàn
  nán

  、
  、
  shàn

  rén
  ,
  ,
  ruò
  yǒu
  xìn
  zhě
  ,
  ,
  yīng
  dāng

  yuàn
  ,
  ,
  shēng

  guó

  。
  。

  shè


  ,
  ,


  jīn
  zhě
  ,
  ,
  chēng
  zàn
  zhū

  gōng

  ,
  ,

  zhū

  děng
  ,
  ,

  chēng
  zàn

  gōng

  。
  。
  ér
  zuò
  shì
  yán
  ,
  ,
  shì
  jiā
  móu


  ,
  ,
  néng
  wéi
  shèn
  nán

  yǒu
  zhī
  shì
  。
  。
  néng

  suō

  guó

  ,
  ,

  zhuó
  è
  shì
  ,
  ,
  jié
  zhuó
  、
  、
  jiàn
  zhuó
  、
  、
  fán
  nǎo
  zhuó
  、
  、
  zhòng
  shēng
  zhuó
  、
  、
  mìng
  zhuó
  zhōng
  ,
  ,

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  。
  。
  wèi
  zhū
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  shuō
  shì

  qiè
  shì
  jiān
  nán
  xìn
  zhī

  。
  。
  shè


  ,
  ,
  dāng
  zhī  zhuó
  è
  shì
  ,
  ,
  xíng

  nán
  shì
  ,
  ,

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  ,
  ,
  wèi

  qiè
  shì
  jiān
  shuō

  nán
  xìn
  zhī

  ,
  ,
  shì
  wéi
  shèn
  nán
  。
  。


  shuō

  jīng

  ,
  ,
  shè


  ,
  ,

  zhū

  qiū
  ,
  ,

  qiè
  shì
  jiān
  tiān
  rén
  ā
  xiū
  luó
  děng
  ,
  ,
  wén

  suǒ
  shuō
  ,
  ,
  huān

  xìn
  shòu
  ,
  ,
  zuò

  ér

  。
  。  qiè

  zhàng
  gēn
  běn

  shēng
  jìng

  tuó
  luó

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>