1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  地藏經

  《地藏經》,中文版本是唐朝高僧實叉難陀翻譯的。又稱《地藏菩薩本愿經》、《地藏本愿經》、《地藏本行經》、《地藏本誓力經》。收於《大正藏》第十三冊。 經中記載了釋迦牟尼佛在忉利天宮(欲界六天的第二層天),為母親摩耶夫人說法!兜夭亟洝肥且徊坑涊d著萬物眾生其生、老、病、死的過程,及如何..[詳情]

  當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 地藏經 >

  地藏經注音版

  恭請南無大慈大悲地藏王菩薩慈悲護持

  稽首本然凈心地  無盡佛藏大慈尊
  南方世界涌香云  香雨花云及花雨
  寶雨寶云無數種  為祥為瑞遍莊嚴
  天人問佛是何因  佛言地藏菩薩至
  三世如來同贊嘆  十方菩薩共皈依
  我今宿植善因緣  稱揚地藏真功德
  慈因積善,誓救眾生,手中金錫,振開地獄之門。掌上明珠,光攝大千世界。智慧音里,吉祥云中,為閻浮提苦眾生,作大證明功德主。大悲大愿,大圣大慈,本尊地藏菩薩摩訶薩。
  南無地藏王菩薩(三稱)
  南無本師釋迦牟尼佛(三稱)

  開經偈

  無上甚深微妙法  百千萬劫難遭遇
  我今見聞得受持  愿解如來真實義
  唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

  地藏菩薩本愿經卷上

  忉利天宮神通品第一


  shì

  wén
  。
  。

  shí

  zài
  dāo

  tiān
  ,
  ,
  wèi

  shuō

  。
  。
  ěr
  shí
  shí
  fānɡ

  liànɡ
  shì
  jiè
  ,
  ,


  shuō


  shuō

  qiè
  zhū

  ,
  ,  ,
  ,
  jiē
  lái

  huì
  。
  。

  zàn
  tàn
  shì
  jiā
  móu


  ,
  ,
  nénɡ


  zhuó
  è
  shì
  ,
  ,
  xiàn

  zhì
  huì
  shén
  tōnɡ
  zhī

  ,
  ,
  tiáo
  調

  ɡānɡ
  qiánɡ
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  zhī

  yào

  ,
  ,
  ɡè
  qiǎn
  shì
  zhě
  ,
  ,
  wèn
  xùn
  shì
  zūn
  。
  。

  shì
  shí
  ,
  ,

  lái
  hán
  xiào
  ,
  ,
  fànɡ
  bǎi
  qiān
  wàn


  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  ,
  ,
  suǒ
  wèi

  yuán
  mǎn
  滿
  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、


  bēi
  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、

  zhì
  huì
  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、

  sān
  mèi
  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、


  xiánɡ
  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、

  ɡōnɡ

  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、

  ɡuī

  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  、
  、

  zàn
  tàn
  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún
  ,
  ,
  fànɡ

  shì
  děnɡ


  shuō
  ɡuānɡ
  mínɡ
  yún

  。
  。

  yòu
  chū
  zhǒnɡ
  zhǒnɡ
  wēi
  miào
  zhī
  yīn
  ,
  ,
  suǒ
  wèi
  tán

  luó

  yīn
  、
  、
  shī

  luó

  yīn
  、
  、
  chàn


  luó

  yīn
  、
  、
  luó

  yīn
  、
  、
  chán

  luó

  yīn
  、
  、  luó

  yīn
  、
  、

  bēi
  yīn
  、
  、

  shě
  yīn
  、
  、
  xiè
  tuō
  yīn
  、
  、

  lòu
  yīn
  、
  、
  zhì
  huì
  yīn
  、
  、

  zhì
  huì
  yīn
  、
  、
  shī

  hǒu
  yīn
  、
  、

  shī

  hǒu
  yīn
  、
  、
  yún
  léi
  yīn
  、
  、

  yún
  léi
  yīn
  。
  。

  chū

  shì
  děnɡ


  shuō


  shuō
  yīn

  ,
  ,
  suō

  shì
  jiè
  ,
  ,


  fānɡ
  ɡuó

  ,
  ,
  yǒu

  liànɡ

  tiān
  lónɡ
  ɡuǐ
  shén
  ,
  ,


  dào
  dāo

  tiān
  ɡōnɡ
  ,
  ,
  suǒ
  wèi

  tiān
  wánɡ
  tiān
  、
  、
  dāo

  tiān
  、
  、

  yàn

  tiān
  、
  、
  dōu
  shuài
  tuó
  tiān
  、
  、
  huà

  tiān
  、
  、

  huà

  zài
  tiān
  、
  、
  fàn
  zhònɡ
  tiān
  、
  、
  fàn

  tiān
  、
  、

  fàn
  tiān
  、
  、
  shǎo
  ɡuānɡ
  tiān
  、
  、

  liànɡ
  ɡuānɡ
  tiān
  、
  、
  ɡuānɡ
  yīn
  tiān
  、
  、
  shǎo
  jìnɡ
  tiān
  、
  、

  liànɡ
  jìnɡ
  tiān
  、
  、
  biàn
  jìnɡ
  tiān
  、
  、

  shēnɡ
  tiān
  、
  、

  ài
  tiān
  、
  、
  ɡuǎnɡ
  ɡuǒ
  tiān
  、
  、

  xiǎnɡ
  tiān
  、
  、

  fán
  tiān
  、
  、


  tiān
  、
  、
  shàn
  jiàn
  tiān
  、
  、
  shàn
  xiàn
  tiān
  、
  、

  jiū
  jìnɡ
  tiān
  、
  、


  shǒu
  luó
  tiān
  、
  、
  nǎi
  zhì
  fēi
  xiǎnɡ
  fēi
  fēi
  xiǎnɡ
  chù
  tiān
  ,
  ,

  qiè
  tiān
  zhònɡ
  、
  、
  lónɡ
  zhònɡ
  、
  、
  ɡuǐ
  shén
  děnɡ
  zhònɡ
  ,
  ,

  lái

  huì
  。
  。


  yǒu

  fānɡ
  ɡuó

  ,
  ,

  suō

  shì
  jiè
  ,
  ,
  hǎi
  shén
  、
  、
  jiānɡ
  shén
  、
  、

  shén
  、
  、
  shù
  shén
  、
  、
  shān
  shén
  、
  、

  shén
  、
  、
  chuān

  shén
  、
  、
  miáo
  jià
  shén
  、
  、
  zhòu
  shén
  、
  、

  shén
  、
  、
  kōnɡ
  shén
  、
  、
  tiān
  shén
  、
  、
  yǐn
  shí
  shén
  、
  、
  cǎo

  shén
  ,
  ,

  shì
  děnɡ
  shén
  ,
  ,
  jiē
  lái

  huì
  。
  。


  yǒu

  fānɡ
  ɡuó

  ,
  ,

  suō

  shì
  jiè
  ,
  ,
  zhū

  ɡuǐ
  wánɡ
  。
  。
  suǒ
  wèi

  è

  ɡuǐ
  wánɡ
  、
  、
  dàn
  xuè
  ɡuǐ
  wánɡ
  、
  、
  dàn
  jīnɡ

  ɡuǐ
  wánɡ
  、
  、
  dàn
  tāi
  luǎn
  ɡuǐ
  wánɡ
  、
  、
  xínɡ
  bìnɡ
  ɡuǐ
  wánɡ
  、
  、
  shè

  ɡuǐ
  wánɡ
  、
  、

  xīn
  ɡuǐ
  wánɡ
  、
  、


  ɡuǐ
  wánɡ
  、
  、

  ài
  jìnɡ
  ɡuǐ
  wánɡ
  ,
  ,

  shì
  děnɡ
  ɡuǐ
  wánɡ
  ,
  ,
  jiē
  lái

  huì
  。
  。

  ěr
  shí
  shì
  jiā
  móu


  ɡào
  wén
  shū
  shī


  wánɡ
  ɡuān
  shì

  qiē
  zhū
  tiān
  lónɡ
  ɡuǐ
  shén
  ,
  ,

  shì
  jiè
  、
  、

  shì
  jiè
  ,
  ,

  ɡuó

  、
  、

  ɡuó

  ,
  ,

  shì
  jīn
  lái

  huì
  dào
  dāo

  tiān
  zhě
  ,
  ,

  zhī
  shù
  fǒu
  ?
  ?
  wén
  shū
  shī

  bái

  yán

  shì
  zūn
  ,
  ,
  ruò


  shén

  ,
  ,
  qiān
  jié

  duó
  ,
  ,

  nénɡ

  zhī
  。
  。


  ɡào
  wén
  shū
  shī

  yǎn
  ɡuān
  ɡù
  ,
  ,
  yóu

  jìn
  shù
  。
  。

  jiē
  shì

  zànɡ


  jiǔ
  yuǎn
  jié
  lái
  ,
  ,


  、
  、
  dānɡ

  、
  、
  wèi

  ,
  ,

  chénɡ
  jiù
  、
  、
  dānɡ
  chénɡ
  jiù
  、
  、
  wèi
  chénɡ
  jiù
  。
  。
  wén
  shū
  shī

  bái

  yán

  shì
  zūn
  ,
  ,


  ɡuò

  jiǔ
  xiū
  shàn
  ɡēn
  、
  、
  zhènɡ

  ài
  zhì
  。
  。
  wén

  suǒ
  yán
  ,
  ,

  dānɡ
  xìn
  shòu
  。
  。

  xiǎo
  ɡuǒ
  shēnɡ
  wén
  、
  、
  tiān
  lónɡ


  、
  、

  wèi
  lái
  shì
  zhū
  zhònɡ
  shēnɡ
  děnɡ
  ,
  ,
  suī
  wén

  lái
  chénɡ
  shí
  zhī

  ,
  ,

  huái

  huò
  。
  。
  shè
  shǐ
  使
  dǐnɡ
  shòu
  ,
  ,
  wèi
  miǎn
  xìnɡ
  bànɡ
  。
  。
  wéi
  yuàn
  shì
  zūn
  、
  、
  ɡuǎnɡ
  shuō

  zànɡ

  ,
  ,
  yīn

  zuò

  xínɡ
  ?
  ?


  yuàn
  ?
  ?
  ér
  nénɡ
  chénɡ
  jiù  shì
  。
  。


  ɡào
  wén
  shū
  shī
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  suǒ
  yǒu
  cǎo

  cónɡ
  lín
  、
  、
  dào

  zhú
  wěi
  、
  、
  shān
  shí
  wēi
  chén
  ,
  ,  shù
  ,
  ,
  zuò

  hénɡ

  ;
  ;

  hénɡ

  shā
  ,
  ,

  shā

  jiè
  ;
  ;

  jiè
  zhī
  nèi
  、
  、

  chén

  jié
  ,
  ,

  jié
  zhī
  nèi
  ,
  ,
  suǒ

  chén
  shù
  ,
  ,
  jìn
  chōnɡ
  wéi
  jié
  ,
  ,

  zànɡ


  zhènɡ
  shí

  ɡuǒ
  wèi

  lái
  ,
  ,
  qiān
  bèi
  duō

  shànɡ

  。
  。


  kuànɡ

  zànɡ


  zài
  shēnɡ
  wén
  、
  、

  zhī


  。
  。
  wén
  shū
  shī

  ,
  ,  wēi
  shén
  shì
  yuàn
  ,
  ,
  。
  。
  ruò
  wèi
  lái
  shì
  ,
  ,
  yǒu
  shàn
  nán

  、
  、
  shàn

  rén
  ,
  ,
  wén
  shì


  mínɡ
  zi
  ,
  ,
  huò
  zàn
  tàn
  、
  、
  huò
  zhān

  、
  、
  huò
  chēnɡ
  mínɡ
  、
  、
  huò
  ɡònɡ
  yǎnɡ
  ,
  ,
  nǎi
  zhì
  cǎi
  huà

  lòu


  xínɡ
  xiànɡ
  ,
  ,
  shì
  rén
  dānɡ

  bǎi
  fǎn
  shēnɡ

  sān
  shí
  sān
  tiān
  ,
  ,
  yǒnɡ

  duò
  è
  dào
  。
  。

  wén
  shū
  shī

  ,
  ,
  shì

  zànɡ

  ,
  ,

  ɡuò

  jiǔ
  yuǎn


  shuō
  、
  、


  shuō
  jié
  qián
  ,
  ,
  shēn
  wéi

  zhǎnɡ
  zhě

  。
  。
  shí
  shì
  yǒu

  ,
  ,
  hào
  yuē
  shī

  fèn
  xùn


  wàn
  hèng

  lái
  。
  。
  shí
  zhǎnɡ
  zhě

  ,
  ,
  jiàn

  xiànɡ
  hǎo
  ,
  ,
  qiān

  zhuānɡ
  yán
  ,
  ,
  yīn
  wèn  zuò

  xínɡ
  yuàn
  ,
  ,
  ér


  xiànɡ
  ?
  ?
  shí
  shī

  fèn
  xùn


  wàn
  hèng

  lái
  ɡào
  zhǎnɡ
  zhě  zhènɡ

  shēn
  ,
  ,
  dānɡ

  jiǔ
  yuǎn

  tuō

  qiè
  shòu

  zhònɡ
  shēnɡ
  。
  。

  wén
  shū
  shī

  !
  !
  shí
  zhǎnɡ
  zhě

  ,
  ,
  yīn

  yuàn
  yán


  jīn
  jìn
  wèi
  lái
  jié
  ,
  ,
  wèi
  shì
  zuì

  liù
  dào
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  ɡuǎnɡ
  shè
  fānɡ
  biàn
  便
  ,
  ,
  jìn
  lìnɡ
  xiè
  tuō
  ,
  ,
  ér


  shēn
  ,
  ,
  fānɡ
  chénɡ

  dào
  。
  。

  shì  qián
  ,
  ,  yuàn
  ,
  ,

  jīn
  bǎi
  qiān
  wàn

  nuó
  yóu  shuō
  jié
  ,
  ,
  shànɡ
  wéi


  。
  。

  yòu

  ɡuò

  ,
  ,
  ā
  sēnɡ

  jié
  ,
  ,
  shí
  shì
  yǒu

  ,
  ,
  hào
  yuē
  júe
  huá
  dìnɡ

  zài
  wánɡ

  lái
  ,
  ,


  shòu
  mìnɡ
  ,
  ,

  bǎi
  qiān
  wàn

  ā
  sēnɡ

  jié
  。
  。
  xiànɡ

  zhī
  zhōnɡ
  ,
  ,
  yǒu


  luó
  mén

  ,
  ,

  宿

  shēn
  hòu
  ,
  ,
  zhònɡ
  suǒ
  qīn
  jìnɡ
  ;
  ;
  xínɡ
  zhù
  zuò

  ,
  ,
  zhū
  tiān
  wèi

  。
  。  xìn
  xié
  ,
  ,
  chánɡ
  qīnɡ
  sān
  bǎo
  。
  。
  shì
  shí
  shènɡ

  ɡuǎnɡ
  shè
  fānɡ
  biàn
  便
  ,
  ,
  quàn
  yòu


  ,
  ,
  lìnɡ
  shēnɡ
  zhènɡ
  jiàn
  ,
  ,
  ér  ,
  ,
  wèi
  quán
  shēnɡ
  xìn
  。
  。

  jiǔ
  mìnɡ
  zhōnɡ
  ,
  ,
  hún
  shén
  duò
  zài

  jiàn


  。
  。

  shí

  luó
  mén

  ,
  ,
  zhī

  zài
  shì
  ,
  ,

  xìn
  yīn
  ɡuǒ
  。
  。

  dānɡ
  suí

  ,
  ,

  shēnɡ
  è

  。
  。
  suí
  mài
  jiā
  zhái
  ,
  ,
  ɡuǎnɡ
  qiú
  xiānɡ
  huā
  ,
  ,

  zhū
  ɡònɡ

  ,
  ,

  xiān  ,
  ,

  xīng
  ɡònɡ
  yǎnɡ
  。
  。
  jiàn
  júe
  huá
  dìnɡ

  zài
  wánɡ

  lái
  ,
  ,

  xínɡ
  xiànɡ
  zài


  zhōnɡ
  ,
  ,

  huà
  wēi
  rónɡ
  ,
  ,
  duān
  yán

  bèi
  。
  。

  shí

  luó
  mén

  ,
  ,
  zhān

  zūn
  rónɡ
  ,
  ,
  bèi
  shēnɡ
  jìnɡ
  yǎnɡ
  。
  。


  niàn
  yán


  mínɡ

  júe
  ,
  ,


  qiè
  zhì
  。
  。
  ruò
  zài
  shì
  shí
  ,
  ,  hòu
  ,
  ,
  tǎnɡ
  lái
  wèn

  ,
  ,

  zhī
  chù
  suǒ
  。
  。
  shí

  luó
  mén

  ,
  ,
  chuí

  liánɡ
  jiǔ
  ,
  ,
  zhān
  liàn

  lái
  。
  。

  wén
  kōnɡ
  zhōnɡ
  shēnɡ
  yuē


  zhě
  shènɡ

  ,
  ,

  zhì
  bēi
  āi
  ,
  ,

  jīn
  shì


  zhī

  chù
  。
  。


  luó
  mén


  zhǎnɡ
  xiànɡ
  kōnɡ
  ,
  ,
  ér
  bái
  kōnɡ
  yuē

  shì

  shén

  ,
  ,
  kuān

  yōu

  。
  。


  shī


  lái
  ,
  ,
  zhòu


  liàn
  ,
  ,

  chù

  wèn
  zhī

  shēnɡ
  jiè
  。
  。
  shí
  kōnɡ
  zhōnɡ
  yǒu
  shēnɡ
  ,
  ,
  zài
  bào

  yuē


  shì

  suǒ
  zhān

  zhě
  ,
  ,
  ɡuò

  júe
  huá
  dìnɡ

  zài
  wánɡ

  lái
  ,
  ,
  jiàn  ,
  ,
  bèi

  chánɡ
  qínɡ
  zhònɡ
  shēnɡ
  zhī
  fèn
  ,
  ,
  ɡù
  lái
  ɡào
  shì
  。
  。


  luó
  mén

  wén

  shēnɡ

  ,
  ,

  shēn


  ,
  ,
  zhī
  jiě
  jiē
  sǔn
  。
  。
  zuǒ
  yòu

  shì
  ,
  ,
  liánɡ
  jiǔ
  fānɡ

  。
  。
  ér
  bái
  kōnɡ
  yuē

  yuàn


  mǐn
  ,
  ,

  shuō


  shēnɡ
  jiè
  ,
  ,

  jīn
  shēn
  xīn
  ,
  ,
  jiānɡ


  jiǔ
  。
  。

  shí
  júe
  huá
  dìnɡ

  zài
  wánɡ

  lái
  ,
  ,
  ɡào
  shènɡ

  yuē


  ɡònɡ
  yǎnɡ

  ,
  ,
  dàn
  zǎo
  fǎn
  shè
  ,
  ,
  duān
  zuò

  wéi

  zhī
  mínɡ
  hào
  ,
  ,

  dānɡ
  zhī

  suǒ
  shēnɡ

  chù
  。
  。
  shí

  luó
  mén

  xún  ,
  ,

  ɡuī

  shè
  。
  。  ɡù
  ,
  ,
  duān
  zuò
  niàn
  júe
  huá
  dìnɡ

  zài
  wánɡ

  lái
  。
  。

  jīnɡ
  ,
  ,

  jiàn

  shēn
  dào

  hǎi
  biān
  。
  。

  shuǐ
  yǒnɡ
  fèi
  ,
  ,
  duō
  zhū
  è
  shòu
  ,
  ,
  jìn

  tiě
  shēn
  ,
  ,
  fēi
  zǒu
  hǎi
  shànɡ
  ,
  ,
  dōnɡ
  xi
  西
  chí
  zhú
  。
  。
  jiàn
  zhū
  nán


  rén
  ,
  ,
  bǎi
  qiān
  wàn
  shù
  ,
  ,
  chū

  hǎi
  zhōnɡ
  ,
  ,
  bèi
  zhū
  è
  shòu
  zhēnɡ

  shí
  dàn
  。
  。
  yòu
  jiàn

  chā
  ,
  ,

  xínɡ
  ɡè

  ,
  ,
  huò
  duō
  shǒu
  duō
  yǎn
  、
  、
  duō

  duō
  tóu
  、
  、
  kǒu

  wài
  chū
  ,
  ,

  rèn

  jiàn
  。
  。


  zhū
  zuì
  rén
  ,
  ,
  shǐ
  使
  jìn
  è
  shòu
  ,
  ,  jué
  ,
  ,
  tóu

  xiānɡ
  jiù
  。
  。

  xínɡ
  wàn
  lèi
  ,
  ,

  ɡǎn
  jiǔ
  shì
  。
  。
  shí

  luó
  mén

  ,
  ,

  niàn


  ɡù
  ,
  ,

  rán


  。
  。
  yǒu

  ɡuǐ
  wánɡ
  ,
  ,
  mínɡ
  yuē


  ,
  ,

  shǒu
  lái
  yínɡ
  ,
  ,
  bái
  shènɡ

  yuē

  shàn
  zāi
  ,
  ,


  ,
  ,

  yuán
  lái

  ?
  ?
  shí

  luó
  mén

  wèn
  ɡuǐ
  wánɡ
  yuē


  shì

  chù
  ?
  ?  yuē


  shì

  tiě
  wéi
  shān

  西
  miàn


  chónɡ
  hǎi
  。
  。

  shènɡ

  wèn
  yuē


  wén
  tiě
  wéi
  zhī
  nèi
  ,
  ,


  zài
  zhōnɡ
  ,
  ,
  shì
  shì
  shí
  fǒu
  ?
  ?  yuē

  shí
  yǒu


  。
  。
  shènɡ

  wèn
  yuē


  jīn
  yún


  dào

  suǒ
  ?
  ?  yuē

  ruò
  fēi
  wēi
  shén
  ,
  ,
  ,
  ,
  fēi

  èr
  shì
  ,
  ,
  zhōnɡ

  nénɡ
  dào
  。
  。

  shènɡ

  yòu
  wèn


  shuǐ

  yuán
  ,
  ,
  ér
  nǎi
  yǒnɡ
  fèi
  ,
  ,
  duō
  zhū
  zuì
  rén
  ,
  ,


  è
  shòu
  ?
  ?  yuē


  shì
  yán


  zào
  è
  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  xīn

  zhī
  zhě
  ,
  ,
  jīnɡ

  shí
  jiǔ

  hòu
  ,
  ,

  rén


  ,
  ,
  wèi
  zuò
  ɡōnɡ

  ,
  ,
  jiù


  nàn
  ,
  ,
  shēnɡ
  shí
  yòu

  shàn
  yīn
  。
  。

  dānɡ

  běn

  suǒ
  ɡǎn


  ,
  ,

  rán
  xiān


  hǎi
  。
  。
  hǎi
  dōnɡ
  shí
  wàn
  yóu
  xún
  ,
  ,
  yòu
  yǒu

  hǎi
  ,
  ,


  bèi

  。
  。

  hǎi
  zhī
  dōnɡ
  ,
  ,
  yòu
  yǒu

  hǎi
  ,
  ,  bèi
  。
  。
  sān

  è
  yīn
  zhī
  suǒ
  zhāo
  ɡǎn
  ,
  ,
  ɡònɡ
  hào

  hǎi
  ,
  ,

  chù
  shì

  。
  。

  shènɡ

  yòu
  wèn
  ɡuǐ
  wánɡ


  yuē
  zài
  ?
  ?  yuē

  sān
  hǎi
  zhī
  nèi
  ,
  ,
  shì  ,
  ,

  shù
  bǎi
  qiān
  ,
  ,
  ɡè
  ɡè
  chā
  bié
  。
  。
  suǒ
  wèi

  zhě
  ,
  ,

  yǒu
  shí

  。
  。

  yǒu

  bǎi
  ,
  ,  liànɡ
  。
  。

  yǒu
  qiān
  bǎi
  ,
  ,


  liànɡ

  。
  。

  shènɡ

  yòu
  wèn

  ɡuǐ
  wánɡ
  yuē
  lái
  wèi
  jiǔ
  ,
  ,

  zhī
  hún
  shén
  dānɡ
  zhì


  ?
  ?
  ɡuǐ
  wánɡ
  wèn
  shènɡ

  yuē  zhī

  ,
  ,
  zài
  shēnɡ


  xíng

  ?
  ?
  shènɡ


  yuē  xié
  jiàn
  ,
  ,

  huǐ
  sān
  bǎo
  。
  。
  shè
  huò
  zàn
  xìn
  ,
  ,
  xuán
  yòu

  jìnɡ
  。
  。

  suī

  qiǎn
  ,
  ,
  wèi
  zhī
  shēnɡ
  chù
  。
  。  wèn
  yuē  zhī

  ,
  ,
  xìnɡ
  shì

  děnɡ
  ?
  ?
  shènɡ


  yuē

  ,
  ,


  luó
  mén
  zhǒnɡ
  ,
  ,

  hào
  shī
  luó
  shàn
  xiàn
  ,
  ,

  hào
  yuè


  。
  。  zhǎnɡ  yuē

  yuàn
  shènɡ
  zhě
  què
  fǎn
  běn
  chù
  ,
  ,

  zhì
  yōu

  bēi
  liàn
  。
  。

  yuè


  zuì

  ,
  ,
  shēnɡ
  tiān

  lái
  ,
  ,
  jīnɡ
  jīn
  sān

  。
  。
  yún
  chénɡ
  xiào
  shùn
  zhī

  ,
  ,
  wèi

  shè
  ɡònɡ
  xiū

  ,
  ,

  shī
  júe
  huá
  dìnɡ

  zài
  wánɡ

  lái


  。
  。
  fēi
  wéi


  zhī

  ,
  ,

  tuō


  ,
  ,
  yīnɡ
  shì

  jiàn
  zuì
  rén
  ,
  ,
  shòu

  ,
  ,

  tónɡ
  shēnɡ

  。
  。
  ɡuǐ
  wánɡ
  yán

  ,
  ,

  zhǎnɡ
  ér
  tuì
  退
  。
  。

  luó
  mén

  ,
  ,
  xún

  mènɡ
  ɡuī
  。
  。  shì

  ,
  ,
  biàn
  便

  júe
  huá
  dìnɡ

  zài
  wánɡ

  lái

  xiànɡ
  zhī
  qián
  ,
  ,

  hónɡ
  shì
  yuàn

  yuàn

  jìn
  wèi
  lái
  jié
  ,
  ,
  yīnɡ
  yǒu
  zuì

  zhònɡ
  shēnɡ
  ,
  ,
  ɡuǎnɡ
  shè
  fānɡ
  biàn
  便
  ,
  ,
  shǐ
  使
  lìnɡ
  xiè
  tuō
  。
  。

  ɡào
  wén
  shū
  shī


  shí
  ɡuǐ
  wánɡ


  zhě
  ,
  ,
  dānɡ
  jīn
  cái
  shǒu


  shì
  。
  。

  luó
  mén

  zhě
  ,
  ,


  zànɡ


  shì
  。
  。

  由于本文太長,我們對內容進行了分頁,一品/一頁

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>