1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  八大人覺經

  《八大人覺經》最早著錄于隋代法經的《眾經目錄》,列在“失譯經”類下,也就是不知譯者為何人。直到唐明佺《大周刊定眾經目錄》,首次記載本經譯主為后漢.安世高,并指出此說法系根據《寶唱錄》.至心誦念八大人覺:第一覺悟:世間無常;國土危脆,四大苦空,五陰無我,生滅變異,虛偽無主...[詳情]

  佛說八大人覺經注音版

  \

  wéi  ,
  ,
  cháng

  zhò u

  ,
  ,
  zhì
  xīn
  sòng
  nìan


  rén
  jué  jué


  shì
  jiān

  cháng
  ;
  ;
  guó

  wēi
  cuì
  ,
  ,  kōng
  ,
  ,

  y īn


  ,
  ,
  shēng
  mìe
  bìan

  ,
  ,

  wěi

  zhǔ
  ,
  ,
  xīn
  shì
  è
  yuán
  ,
  ,
  xíng
  wéi
  zuì
  sǒu
  ,
  ,

  shì
  guān
  chá
  ,
  ,
  jiàn

  shēng

  。
  。


  èr
  jué
  zhī

  duō

  wéi

  ;
  ;
  shēng


  láo
  ,
  ,
  cóng
  tān


  ,
  ,
  shǎo


  wéi
  ,
  ,
  shēn
  xīn

  zài
  ;
  ;


  sān
  jué
  zhī

  xīn

  yàn

  ,
  ,
  wéi

  duō
  qiú
  ,
  ,
  zēng
  zhǎng
  zuì
  è
  ;
  ;  ěr
  ,
  ,
  cháng
  nìan
  zhī

  ,
  ,
  ān
  pín
  shǒu
  dào
  ,
  ,
  wéi
  huì
  shì

  。
  。  jué
  zhī

  xiè
  dài
  zhu ì
  luò
  ;
  ;
  cháng
  xíng
  jīng
  jìn
  ,
  ,

  fán
  nǎo
  è
  ,
  ,
  cuī  ,
  ,
  chū
  yīn
  jiè

  。
  。  jué  chī
  shēng

  ;
  ;


  cháng
  niàn
  ,
  ,
  guǎng
  xué
  duō
  wén
  ,
  ,
  zēng
  zhǎng
  zhì
  huì
  ,
  ,
  chéng
  jiù
  biàn
  cái
  ,
  ,
  jiào
  huà

  qiè
  ,
  ,

   


  liù
  jué
  zhī

  pín

  duō
  yuàn
  ,
  ,
  héng
  jié
  è
  yuán
  ;
  ;  shī
  ,
  ,
  děng
  nìan
  yuàn
  qīn
  ,
  ,

  niàn
  jiù
  è
  ,
  ,

  zēng

  rén
  。
  。  jué
  guò
  huàn
  ;
  ;
  suī
  wéi

  rén
  ,
  ,

  rǎn
  shì

  ,
  ,
  cháng
  niàn
  sān

  ,
  ,
  ,
  ,
  zhì
  yuàn
  chū
  jiā
  ,
  ,
  shǒu
  dào
  qīng
  bái
  ,
  ,
  fàn
  xíng
  gāo
  yuǎn
  ,
  ,

  bēi

  qiè
  。
  。  jué
  zhī

  shēng

  chì
  rán
  ,
  ,

  nǎo

  liàng
  ;
  ;


  chéng
  xīn
  ,
  ,  qiè
  ,
  ,
  yuàn
  dài
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  shòu

  liàng

  ,
  ,
  lìng
  zhū
  zhòng
  shēng
  ,
  ,

  jìng


  。
  。
  shì
  ,
  ,
  nǎi
  shì
  zhū

  ,
  ,  rén
  ,
  ,
  zhī
  suǒ
  jué

  ,
  ,
  jīng
  jìn
  xíng
  dào
  ,
  ,

  bēi
  xiū
  huì
  ,
  ,
  chéng

  shēn
  chuán
  ,
  ,
  zhì
  niè
  pán
  àn
  ,
  ,

  hái
  shēng

  ,
  ,

  tuō
  zhòng
  shēng
  。
  。

  qián

  shì
  ,
  ,
  kāi
  dǎo

  qiè
  ,
  ,
  lìng
  zhū
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  jué
  shēng


  ,
  ,
  shě  ,
  ,
  xiū
  xīn
  shèng
  dào
  。
  。
  ruò  ,
  ,
  sòng


  shì
  ,
  ,

  niàn
  niàn
  zhōng
  ,
  ,
  miè

  liàng

  zuì
  ,
  ,
  jìn  ,
  ,

  dēng
  zhèng
  jué
  ,
  ,
  yǒng
  duàn
  shēng

  ,
  ,
  cháng
  zhù
  kuài

  。
  。

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>